Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, september 2021

Fortsatta prisökningar i producent- och importled

Statistiknyhet från SCB 2021-10-26 9.30

Producentprisindex steg med 1,5 procent från augusti till september. På exportmarknaden steg priserna med 0,6 procent och på hemmamarknaden med 2,2 procent. Priserna steg även på importmarknaden, med 2,5 procent. Årstakten för producentprisindex var 17,2 procent i september (15,8 procent i augusti).

Kort information

  • Första prisnedgången på trävaror på exportmarknaden sedan juli 2020.
  • Samtliga marknader påverkades av höjda elpriser och prisuppgångar på metaller.
  • Högre priser på naturgas och råolja bidrog till uppgången på importmarknaden.
Förändringstal
Totalt: SPIN B–E*Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
 augusti 2021–
september 2021
september 2020–
september 2021
Hemmamarknadsprisindex 2,2 16,4
Exportprisindex 0,6 18,1
Importprisindex 2,5 16,0
Producentprisindex 1,5 17,2
Prisindex för inhemsk tillgång 2,4 16,3

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var fortsatt positiv för samtliga marknader från augusti till september.

På hemmamarknaden stod handel med elektricitet för det främsta bidraget till uppgången, följt av fjärrvärme. Priserna ökade även på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, metallvaror, metaller, kemikalier och kemiska produkter samt trä och varor av trä och kork.

Störst bidrag till uppgången på exportmarknaden hade generering av elektricitet samt metaller. Priserna ökade också på kemikalier och kemiska produkter. Uppgången motverkades av prisnedgångar på trä och varor av trä och kork, massa samt metallvaror.

På importmarknaden stod råolja samt generering av elektricitet för de främsta bidragen till uppgången, följt av naturgas och metaller. Det var även prisökningar på kemikalier och kemiska produkter, livsmedel, metallvaror, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, augusti–september 2021
 Produktgrupp enligt SPIN 2015Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
augusti 2021–
september 2021
  Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,6
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,2
10 Livsmedel     0,1
16 Trä och varor av trä och kork 0,1 ‑0,1  
17.11 Massa   ‑0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1 0,1 0,2
24 Metaller 0,1 0,4 0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,1 ‑0,1 0,1
28.11 Motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon     0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 0,2   0,1
35.11A Generering av elektricitet 0,1 0,6 0,4
35.14 Handel med elektricitet 1,1    
35.3 Fjärrvärme 0,3    

Förändring i procent mellan augusti och september olika år
Prisindex i producent- och importled, september 2021

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var fortsatt positiv på årsbasis för alla marknader i september 2021. Bland annat bidrog de höga priserna på el, gas, värme och kyla till uppgången. Priserna där ökade med 505 procent på importmarknaden och 174,6 procent på exportmarknaden i september 2021 jämfört med september föregående år.

Årstakten för exportmarknaden var 18,1 procent i september (17,9 procent i augusti). Även för hemma- och importmarknaden var årstakten högre än föregående månad och beräknades till 16,4 respektive 16 procent.

För Producentprisindex var årstakten 17,2 procent. Jämfört med september 2020 steg priserna för energirelaterade varor med 44,3 procent, för investeringsvaror med 3,9 procent och för konsumtionsvaror med 2,8 procent. Årstakten för Producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 13,6 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 16,3 procent denna period. Priserna för energirelaterade varor steg med 51,7 procent jämfört med september 2020. För investeringsvaror steg priserna med 3,3 procent och för konsumtionsvaror steg priserna med 3,1 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 10,9 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, september 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  augusti 2021–
september 2021
september 2020–
september 2021
DKK ‑0,1 0,6
EUR 0,0 0,8
GBP ‑1,4 ‑4,7
NOK ‑1,2 ‑0,3
USD ‑0,4 ‑1,0

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober publiceras 2021-11-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Carl-Magnus Jaensson

Telefon
010-479 41 43
E-post
carl-magnus.jaensson@scb.se