Till innehåll på sidan

Ändringar i PPI från 2021

Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av Prisindex i producent- och importled (PPI) från 2021.

Statistikdatabasen

Från och med publicering av index avseende januari 2021 så kommer SCB att publicera Prisindex i producent- och importled (PPI) med nytt basår 2020=100. Detta medför att fler produktgrupper kan publiceras. Samtliga marknader kommer att finnas valbara i samma tabell. Index med basår 2015=100 kommer fortsätta att uppdateras till och med publicering av index avseende december 2021.

Borttagande av bränslepriser

Från och med index avseende januari 2021 kommer SCB inte längre att ta fram uppdraget ”Bränsleprisrapport” som bland annat innehåller medelpriser inklusive och exklusive skatt för Diesel MK1 och Eldningsolja.

Förslag på ersättande prisindex:

Medelpriser inklusive och exklusive skatt för Diesel MK1 skulle kunna ersättas med KPI prisindex för diesel samt ITPI prisindex för diesel på KN8-nivå 27101943.

Medelpriser inklusive och exklusive skatt för Eldningsolja MK3 skulle kunna ersättas med KPI prisindex för eldningsolja.

Medelpriser inklusive och exklusive skatt för Bensin MK1 95 och 98 oktan skulle kunna ersättas med KPI prisindex för bensin 95 eller bensin 98.

Medelpriser inklusive och exklusive skatt för E85 skulle kunna ersättas med KPI prisindex för E85.

Prisindex som kommer från KPI är beräknade med skatt och moms, dvs de priser som privata hushåll betalar vid pump. Prisindex för KPI finns att hämta i SCB:s publika statistikdatabaser:

Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01 - 2020M12

Prisindex som beräknas från ITPI utgörs av två sammanvägda prisindex. Ett avseende import av petroleumprodukter och det andra avseende försäljning av egentillverkade petroleumprodukter i första led på hemmamarknaden. Dessa prisindex innehåller inte skatt eller moms. ITPI prisindex för diesel på KN8-nivå 27101943 finns att hämta i tabellen:

ITPI för Dieselolja (2015=100)

Justerad viktberäkning under 2021

SCB uppdaterar de vikter som ligger till grund för sammanvägningen av delindex för olika produktgrupper i Prisindex i producent- och importled en gång per år, i samband med publiceringen av indextal för januari. Normalt sett baseras viktuppdateringen i huvudsak på information om produktionens och importens fördelning under helåret två år innan. Detta på grund av att data för närmaste helår inte finns tillgängligt i tid till viktuppdateringen. I normala fall anses data för två år tillbaka approximera data från ett år tillbaka på ett fullgott sätt. Inför 2021 kommer SCB dock att frångå praxis och justera beräkningen så att skiften i ekonomin som ägt rum under 2020 inkluderas. Detta eftersom ordinarie metod inte bedöms kunna ge en representativ fördelning för 2021 då ekonomin det senaste året påverkats kraftigt av coronapandemin. Viktjusteringen kommer att baseras på underlag från Produktionsvärdeindex för de 10 första månaderna av 2020.

Ändringar inom el, SPIN 35.1

Elektricitet kommer från 2021 att byta beteckning från 35.11 Elektricitet till 35.14 Handel med elektricitet i Statistikdatabasen. Detta för att överensstämma med innehållet och beteckningen i klassifikationen.