Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2021

Stor brist på specialistsjuksköterskor

Statistiknyhet från SCB 2022-02-22 8.00

Arbetskraftsbarometern 2021 visar att det fortfarande råder stor brist på många utbildningsgrupper inom vården. Bristen är stor på bland annat nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård samt psykiatri och distriktssköterskor. Det råder också brist på vissa pedagoger och lärare samt på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar.

Fortsatt stor brist på många utbildningsgrupper inom vården

Arbetskraftsbarometern 2021 visar att det fortsatt är stor brist på många utbildningsgrupper inom vården. Särskilt stor är bristen på specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesi-, intensiv- och operationssjukvård. För dessa uppger nära 9 av 10 arbetsgivare brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna. För specialistsjuksköterskor inom psykiatri med yrkeserfarenhet uppger närmast alla arbetsgivare brist på sökande. Även för distriktssköterskor råder stor brist, 8 av 10 arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade sökande.

Fortsatt brist på gymnasiala yrkesutbildningar

Bristen på personal med gymnasial yrkesutbildning är fortsatt stor, särskilt inom teknik men också på sökande med restaurangutbildning. Årets Arbetskraftsbarometern visar brist på sökande för 9 av de 13 gymnasiala yrkesutbildningar som ingår i undersökningen. Särskilt är bristen stor på utbildade i kyl- och värmepumps- och ventilationsteknik samt automation. För sökande med utbildning i kyl- och värmepumps- och ventilationsteknik rapporterar 9 av 10 arbetsgivare brist.

Brist på vissa lärare och pedagoger

Tillgången på lärare och pedagoger varierar beroende på utbildning. För nyutexaminerade ämneslärare årskurs 7–9 med inriktning matematik/NO uppger fler än 8 av 10 arbetsgivare brist. Brist råder även för sökande med yrkeslärarutbildning, grundlärarutbildning med inriktning fritidshem och speciallärar- och specialpedagogutbildning.
För ämneslärare på gymnasieskolan i matematik/naturvetenskapliga ämnen och språk samt grundlärarutbildade med inriktning mot förskoleklass, åk 1–3 och 4–6 uppger arbetsgivarna mer balanserad tillgång.

Ökat anställningsbehov inom områdena vård och teknik och tillverkning

Påsikt är anställningsbehovet särskilt stort inom utbildningsområdena vård samt teknik och tillverkning. 7 av 10 arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesi- intensiv- och operationssjukvård på både 1 och 3 års sikt.

Nästan lika stor andel arbetsgivare behöver öka antalet anställda civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation och civilingenjörer inom energi- och elektroteknik kommande år. Även för högskoleingenjörer inom el, elektroteknik och datateknik ser många arbetsgivare ett ökat behov i framtiden, 8 av 10 arbetsgivare på 3 års sikt.

God eller balanserad tillgång för flera samhällsvetenskapliga utbildningar

Inom vissa utbildningsområden bedömer arbetsgivarna att tillgången på personal är god eller i balans. Exempel på utbildningsgrupper där arbetsgivarna fortsatt rapporterar god eller balanserad tillgång på nyutexaminerade är sökande med personal- och beteendevetarutbildning, samhällsvetarutbildning och journalistutbildning. Andra exempel finns inom utbildningsområdena teknik och naturvetenskap där arbetsgivarna bedömer att tillgången är god för nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer med inriktning mot kemi- och bioteknik och fysiker.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett brist på nyutexaminerade respektive yrkeserfarna
NyutexamineradeYrkeserfarna

Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik* 

Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik*
Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård
Restaurangutbildning* 

Utbildning i automation*

Ämneslärarutbildning årskurs 7–9: Matematik/NO

Röntgensjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård

Veterinärutbildning

*Gymnasial utbildning

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka
Till år 2024 

Högskoleingenjörsutbildning: El- elektronik- och datateknik

Civilingenjörsutbildning: Elektronik, datateknik och automation

Arkitektutbildning

Civilingenjörsutbildning; Energi- och elektroteknik

Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2021 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 70 utbildningar, varav 13 är gymnasiala och 57 är eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 enkäter ut till ca 7 200 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

Arbetskraftsbarometerns resultat publiceras i Statistikdatabasen. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2021 för samtliga 70 utbildningar.

Som ett komplement publiceras resultaten även i Arbetskraftsbarometern 2020 – Vilka utbildningar ger jobb? Det är en publikation som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I denna presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2021 - Vilka utbildningar ger jobb

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2022 publiceras 2022-12-13 klockan 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Gulzat Elvung

Telefon
010-479 58 45
E-post
gulzat.elvung@scb.se

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se