Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola – eftergymnasial utbildning, examinerade från gymnasieskolan 2013/14-2020/21

Vanligast att studera vidare efter gymnasiet i storstäder

Statistiknyhet från SCB 2022-11-14 8.00

De allra flesta som studerar vidare efter gymnasiet har examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Hur stor andel som läser på högskoleförberedande- respektive yrkesprogram varierar mellan olika delar av landet. Därmed skiljer sig även andelen som studerar vidare efter gymnasiet beroende på var man bor. Andelen är störst i storstäderna och lägst i landsbygdskommuner med besöksnäring.

Våren 2021 var det drygt 87 000 personer som gick ut gymnasieskolan med en examen. Av dem började ungefär 25 procent högskolestudier inom ett år. De flesta, 95 procent, hade läst ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan. Bland de som examinerats från ett högskoleförberedande program gick 35 procent över till högskolestudier inom ett år. Bland de med en examen från ett yrkesprogram var motsvarande andel knappt 4 procent. Både för de med examen från högskoleförberedande och yrkesprogram är andelen högre bland kvinnor än bland män.

Andelen som studerar vidare efter gymnasiet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Andelen som övergår till högskolestudier inom ett år efter gymnasieexamen är högst bland de som bor i storstäder och lägst bland de som bor i landsbygdskommuner med besöksnäring. Bland de som tog gymnasieexamen 2021 var andelen i dessa regioner 33 procent respektive 17 procent. Skillnaderna kan till stor del förklaras av att andelen som examineras från högskoleförberedande program också varierar mellan olika regioner. Även denna andel är högst bland de som bor i storstäder, 81 procent, och lägst bland de som bor i landsbygdskommuner med besöksnäring, 52 procent.

Andel som påbörjat högskolestudier inom ett år samt andel med examen från högskoleförberedande program, gymnasieexaminerade 2020/2021, per kommungrupp

diagram

Även då endast elever med examen från högskoleförberedande program jämförs är andelen som studerar vidare olika mellan olika delar av landet, även om skillnaderna då är mindre. Andelen är fortfarande högst bland de som bor i storstäder och lägst bland de som bor i landsbygdskommuner med besöksnäring, 39 respektive 29 procent.

Andel som påbörjat högskolestudier inom ett år efter kön, bland elever som examinerats från högskoleförberedande program 2020/2021, per kommungrupp

diagram

Andelen är högre bland kvinnor än bland män i de flesta kommungrupperna. Störst var skillnaden mellan könen i Landsbygdskommuner med besöksnäring. I kommungruppen Pendlingskommun nära mindre stad/tätort skiljer sig mönstret. Där är andelen något högre bland män än bland kvinnor, 32 respektive 31 procent.

Definitioner och förklaringar

Följande eftergymnasiala utbildningsformer ingår i denna statistik

Högskolan. Mer statistik om studenter i högskolan finns här: Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Läs mer om högskolan på här: UKA

I Statistikdatabasen hittar du mer statistik om avgångna från gymnasieskolan och deras övergång

  • till eftergymnasiala utbildningar totalt sett
  • till högskoleutbildning
  • till yrkeshögskolan
  • till folkhögskolan
  • till konst- och kulturutbildningar

Statistiken redovisas per gymnasieprogram och den kan också brytas ner per län och kommun. Det finns även tabeller över vilka inriktningar de examinerade läser på respektive eftergymnasial utbildningsform.

Nästa publiceringstillfälle

Övergång till övriga eftergymnasiala utbildningar till och med läsåret 2020/21 publiceras i maj 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Annica Wallerå

Telefon
010-479 62 57
E-post
annica.wallera@scb.se