Till innehåll på sidan

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, 2021

Fler slutförde konst- och kulturutbildningar 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-05-25 8.00

Antal antagna som påbörjade studier inom konst- och kulturutbildningar ökade 2021 jämfört med föregående år. Även andelen som slutförde sin utbildning ökade, och mest för män.

Konst- och kulturutbildningar är en egen utbildningsform med ett eget upplägg och regelverk. Utbildningarna är eftergymnasiala och indelade i tre typer med olika syften. Högskoleförberedande utbildningar syftar till att förbereda de studerande för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. Yrkesinriktade utbildningar ska utveckla yrkeskunnandet inom det konstnärliga och kulturella området. Utbildningar inom kulturarvsområdet syftar till att bevara och utveckla kulturarvet. De första konst- och kulturutbildningarna startade under andra halvåret 2015 men bedrevs tidigare som så kallade kompletterande utbildningar.

Tre fjärdedelar kvinnor inom konst- och kulturutbildningar

Efter två års minskning av antal antagna som påbörjat studier ökade antalet som påbörjat studier på konst- och kulturutbildningar 2021. Under 2021 påbörjade 2 880 personer studier, vilket är 360 fler jämfört med föregående år. En förklaring till ökningen är färre inställda utbildningar 2021 jämfört med 2020 till följd av Coronapandemin. Av dem som påbörjat studier utgör kvinnor en stor majoritet. Sedan 2015 har ungefär tre fjärdedelar av de antagna varit kvinnor.

Antal antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar 2015–2021 efter kön

diagram

Kvinnor är överrepresenterade inom samtliga utbildningstyper bland de som började 2021. Könsfördelningen är mest ojämn för de utbildningar som bedrivs inom kulturarvsområdet, där 85 procent är kvinnor.

Antal antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar 2021 efter utbildningens syfte och kön

diagram

Slutförandegraden ökade och allra mest för männen

Slutförandegraden för studerande på konst- och kulturutbildningar ökade 2021 efter flera års minskning. År 2015 var slutförandegraden hög, vilket kan förklaras av att endast ett mindre antal korta utbildningar pågick under årets andra hälft, där samtliga studerande slutförde sina utbildningar.

Kvinnor har högre slutförandegrad än män, men skillnaderna minskade 2021. Kvinnor hade en slutförandegrad på 85 procent, jämfört med 80 procent för män. Det kan till viss del förklaras av att kvinnor i högre utsträckning studerar utbildningar inom kulturarvsområdet. Utbildningslängden på de utbildningarna är generellt korta och slutförandegraden är också högre jämfört med de andra utbildningstyperna.

Slutförandegrad (procent) för studerande på konst- och kulturutbildningar 2015–2021 efter kön

diagram

Större andel kvinnor påbörjar vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn)

Utöver konst- och kulturutbildningar ryms under samma regelverk även utbildningar som endast står under statlig tillsyn. Dessa eftergymnasiala utbildningar omfattas inte av ekonomiskt stöd i form av statsbidrag och de studerande är inte berättigade till studiemedel. Utbildningarna bedrivs inom olika ämnesområden och inte bara inom det konstnärliga eller kulturella området. Utbildningarnas inriktning är bland annat modedesign, musik och utbildning för luftfart. Till skillnad mot exempelvis yrkeshögskoleutbildningar måste dessa utbildningar inte svara mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft.

Antalet antagna som påbörjade studier på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) år 2021 ökade något till 370 studerande. Även inom denna utbildningsform är en majoritet av dem som påbörjar studier kvinnor, men snedvridningen mellan könen är lägre jämfört med konst- och kulturutbildningar.

Antal antagna som påbörjat studier på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) 2015–2021 efter kön

diagram

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om konst- och kulturutbildning och vissa andra utbildningar

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn).

Statistiken om studerande och studerande som slutför utbildning bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan, som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna. En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller flera gånger för samma år. Antalet antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildningar är därmed inte lika med antalet personer.

Korta utbildningar omfattar vanligen mindre än 20 veckors heltidsstudier.

Antagna som påbörjat studier

Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.

Slutförandegrad

Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande och studerande som slutför utbildning publiceras 2023.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se