Till innehåll på sidan

Sökande och studerande i yrkeshögskolan 2021

Allt fler söker sig till yrkeshögskolan

Statistiknyhet från SCB 2022-03-24 8.00

Antalet sökande till yrkeshögskolan fortsatte att öka 2021. Behöriga sökande ökade med 2 procent till 71 100. Antagna som påbörjat studier minskade med 9 procent till 32 900. Studerande på yrkeshögskolan var 86 000, vilket är fler än något annat år.

Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som är viktig för kompetensförsörjningen i Sverige och som därför har byggts ut under de senaste åren. Den här statistiken handlar om sökande till och studerande inom yrkeshögskolan.

Antalet sökande till yrkeshögskolan fortsatte att öka. Antalet behöriga sökande till utbildningar med start 2021 uppgick till 71 100. Detta innebär en ökning med drygt 2 procent jämfört med året innan. Antalet behöriga sökande per plats uppgick till 2,2, vilket är något högre än tidigare år. Antalet beslutade utbildningsplatser var färre 2021 än 2020.

Antal behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildning 2014-2021 efter kön

Antal behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildning 2014-2021 efter kön

Söktrycket till yrkeshögskoleutbildningar varierar mellan olika utbildningsområden. I likhet med föregående år var söktrycket högst till utbildningar med inriktning mot Juridik som har relativt få platser. Därefter följde Ekonomi, administration och försäljning samt Journalistik och information. Söktrycket var lägst till utbildningar inom Data/IT och Teknik och tillverkning. Utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning var totalt sett störst med 23 000 behöriga sökande. Kvinnors andel av behöriga sökande var 60 procent 2021, vilket är i nivå med föregående år.

Antal behöriga sökande per plats till yrkeshögskoleutbildning 2021 efter utbildningsområde

Antal behöriga sökande per plats till yrkeshögskoleutbildning 2021 efter utbildningsområde

Antalet som börjar studera minskade 2021

Både antagna kvinnor och män som påbörjade studier 2021 minskade nio procent jämfört med föregående år, vilket överensstämmer med minskningen i antalet beslutade platser. Totalt fanns 32 900 som påbörjade studier inom YH år 2021, vilket med undantag av år 2020 är många fler än tidigare år.

Antal antagna som påbörjat utbildning i yrkeshögskolan 2021, efter utbildningsområde och kön

Antal antagna som påbörjat utbildning i yrkeshögskolan 2021, efter utbildningsområde och kön

Bland de stora utbildningsområdena minskade Ekonomi, administration och försäljning mest med 20 procent, följt av Samhällsbyggnad och byggteknik som minskade 16 procent. Data/IT och Teknik och tillverkning minskade 6 respektive 5 procent. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete ökade med 1 procent.

Av de mindre utbildningsområdena ökade Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske med 18 procent. Allra mest minskade Säkerhetstjänster med 34 procent.

De stora könsskillnader som finns mellan utbildningsområden var i stort oförändrade. Kvinnors andel var alltjämt 53 procent av dem som påbörjade studier.

Distansutbildningar ökar

Andelen antagna som påbörjade studier på distansutbildningar ökade från 31 procent till 34 procent. Totalt sett var det 11 200 antagna på distansutbildningar att jämföra med 21 700 på bundna utbildningar. Av kvinnorna är det 39 procent som läser på distans att jämföra med männen där motsvarande andel är 28 procent.

De utbildningsområden som har störst andel distansutbildning är Säkerhetstjänster på 78 procent, följt av Hälso- och sjukvård samt socialt arbete med 69 procent.

Antalet studerande fler än någonsin

Den stora ökning som fanns bland de som påbörjade studier föregående år innebär att antalet studerande ökade 2021 till 86 000 studerande. Kvinnor ökade med 9 procent och män med 12 procent, vilket sammantaget innebär en ökning på 10 procent. Flest studerande finns alltjämt inom Ekonomi, administration och försäljning, men avstånden till de andra stora utbildningsområdena krymper.

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan.

Statistiken om sökande till yrkeshögskolan bygger på uppgifter som SCB samlat in från utbildningsanordnarna sedan 2014. Under åren 2014-2017 har SCB genomfört insamlingen på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Statistiken om studerande från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan, som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna. För åren 2007–2013 ingår Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i statistiken.

Korta utbildningar (kurser och kurspaket) särredovisas på Yrkeshögskolan.

Sökande

För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

  • Den sökande har lämnat in en ansökan där det finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
  • Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).

Statistiken över antalet sökande och antalet behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antalet sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata, som exempelvis utbildningsområde eller län, räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

Antagna som påbörjat studier

Antalet antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.

Studerande

Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period, räknas en gång för varje utbildningsomgång.

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.

Korta utbildningar

Med korta utbildningar avses utbildningar som kan bestå av kurser och kurspaket. Utbildningarna ska ge fördjupad, förnyad eller breddad kompetens och får vara upp till högst ett halvår långa. Se även Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats för mer information om korta utbildningar. Uppgifter om sökande till och studerande på korta utbildningar redovisas särskilt, dvs. ingår inte i den ”vanliga” yh-statistiken för längre utbildningar om minst ett halvår.

Se Yrkeshögskolan för fler definitioner.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om examinerade 2021 publiceras i november 2022 tillsammans med uppdaterade uppgifter för sökande och studerande. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se