Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn, 2015:

Universitet och högskolor satsade 37 miljarder kronor på FoU

Statistiknyhet från SCB 2016-10-28 9.30

Medel till FoU inom universitet och högskolor fortsatte att öka 2015. Sedan 2013 har satsningarna ökat med drygt 1,5 miljarder kronor, mätt i 2015 års priser. Drygt 40 procent av finansieringen kom från direkta statsanslag. Det lärosäte som hade högst utgifter för FoU var Karolinska institutet, tätt följt av Lunds universitet och Uppsala universitet. Hälften av sektorns utgifter satsades av de fem lärosäten som spenderade mest på FoU.

Utgifterna för FoU inom universitets- och högskolesektorn steg med 4,5 procent mellan 2013 och 2015, en liten ökning i jämförelse med tidigare år. Nästan 6 procent av utgifterna bestod av investeringar och 94 procent av driftkostnader. Investeringarna ökade med 23 procent, dock var det ökningen av driftkostnader som främst bidrog till den ökade satsningen.

I likhet med tidigare år satsades en tredjedel av FoU-utgifterna på medicin och hälsovetenskap. Fördelningen mellan forskningsämnesområdena var densamma som 2013, med undantag för att samhällsvetenskap minskade med 1 procentenhet till fördel för naturvetenskap.

Även om direkta statsanslag utgjorde den enskilt största finansieringskällan så ökade forskningsrådens och de privata icke-vinstdrivande organisationernas finansieringsbidrag mest. Sammanlagt ökade de med drygt 960 miljoner kronor vilket motsvarar nästan 81 procent av den totala ökningen av driftkostnader. EU:s finansiering av FoU inom sektorn minskade med 73 miljoner kronor.

Utgifter för FoU 2005–2015, miljoner kronor och procentuell förändring i jämförelse med föregående år

Diagram

Undersökningen om FoU inom universitets- och högskolesektorn genomförs endast vartannat år.

Definitioner och förklaringar

FoU-utgifter består av driftkostnader och investeringsutgifter för egen FoU. Med driftkostnader avses arbetskraftskostnader, konsultarvoden och övriga driftkostnader. Investeringsutgifter avser byggnader, mark och fastigheter, maskiner och inventarier och mjukvara/programvara.

Med forskningsråd avses Vetenskapsrådet, Forte och Formas.

Publikation

Den 16 december publiceras statistik om personalen som arbetar med FoU inom universitets- och högskolesektorn. Då publiceras även ett statistiskt meddelande avseende hela sektorns FoU.

Nästa publiceringstillfälle

Den 16 december 2016 kl 09:30 publiceras uppgifter om antalet utförda FoU-årsverken i universitets- och högskolesektorn.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Elsa Söderholm

Telefon
010-479 42 95
E-post
elsa.soderholm@scb.se