Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling 2021

Ökande FoU-anslag till universitet och högskolor under 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-21 9.30

Under 2021 beräknas 42,7 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU) vilket motsvarar en ökning med 3,6 miljarder kronor, räknat i 2021 års prisnivå. Mest forskningsmedel – 50 procent – går till universitet och högskolor, 1,4 miljarder kronor mer än 2020.

Höstens budgetproposition (Prop. 2020/21:1) visar att de offentliga budgetanslagen för FoU beräknas öka med 3,6 miljarder kronor jämfört med prognosen för 2020, räknat i 2021 års prisnivå. FoU-anslagen motsvarar 3,7 procent av de totala anslagen och 0,8 procent av BNP. Andelen FoU-medel i statsbudgeten är i stort sett oförändrad sedan 2015.

Andel FoU i statsbudgeten, procent, 2015-2021

Diagram Andel FoU i statsbudgeten, procent, 2015-2021

Statsbudgeten delas in i 27 utgiftsområden, som vart och ett representerar en del av samhällsekonomin. De utgiftsområden som tilldelats mest FoU-medel är Utbildning och universitetsforskning, Näringsliv och Allmän miljö- och naturvård.

Ny indelning av socioekonomiska mål

Inför årets publicering redovisas denna indelning enligt nomenklaturen Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programs and budgets (NABS 2007). NABS 2007 används internationellt och möjliggör enklare jämförelser med övriga medlemmar i EU och OECD. Den tidigare indelningen byggde på NABS 1993 men var mer detaljerad och mer anpassad till de nordiska ländernas behov som fanns då.

Ändamålet Allmänvetenskaplig utveckling-FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor är det ändamål som tilldelats mest FoU-anslag med cirka 21 miljarder kronor vilket motsvarar 50 procent av de totala FoU-anslagen. Det innebär en ökning med cirka 1,4 miljarder kronor jämfört med höstbudgeten för 2020.

Allmänvetenskaplig utveckling-FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor är det ändamål som ökat mest jämfört med förra årets prognos med en beräknad ökning på cirka 1,5 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

FoU-anslag efter socioekonomiska ändamål enligt NABS 2007, miljoner kronor, 2020-2021, 2021 års prisnivå
Socioekonomiska mål enligt NABS 2007 2020 2021
NABS01 - Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären 478 788
NABS02 - Fysisk miljö och naturvård 692 985
NABS03 - Utforskning och utnyttjande av rymden 422 338
NABS04 - Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 1 780 2 283
NABS05 - Energi- och vattenförsörjning 1 738 1 600
NABS06 - Industriell verksamhet m.m 1 683 996
NABS07 - Hälso- och sjukvård 879 1 052
NABS08 - Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 523 808
NABS09 - Utbildning 204 271
NABS10 - Kulturutbud, fritid, religion och massmedia 70 51
NABS11 - Politiska och sociala system, strukturer och processer 993 1 063
NABS12 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor 19 758 21 190
NABS13 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 8 836 10 329
NABS14 – Försvar 983 938
Totala FoU-anslag 39 040 42 692

Fakta

Prognosen baseras på innehållet i budgetpropositionen (Prop. 2020/20:1).

Undersökningen Statliga anslag till Forskning och utveckling, som statistiken är hämtad från, belyser hur stora medel för FoU som förekommer i statsbudgeten. Till skillnad från de reguljära undersökningar av FoU-verksamhet inom olika samhällssektorer som utförs av SCB vartannat år, ger undersökningen Statliga anslag till forskning och utveckling, även kallad statsbudgetanalysen, en aktuell prognos av statens satsning på FoU-verksamhet under innevarande budgetår.

Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för s.k. statsbudgetanalyser som utarbetats av OECD och publicerats i den s.k. Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual (OECD, 2015)Statistiken är dessutom underställd en EU-reglering, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197. Uppgifterna skickas till Eurostat som skapar sammanställningar för EU-länderna. 

I undersökningen redovisas också en prognos över de offentliga forskningsstiftelsernas FoU-utbetalningar. Dessa medel redovisas separat och ingår inte i redovisningen av totala FoU-medel i statsbudgeten.

NABS 2007 

NABS är en funktionell klassificering för analys av offentlig finansiering av forskning och utveckling (FoU) på grundval av de socioekonomiska mål som eftersträvas av centralregeringarna eller anges av dem när de utformar sina budgetar och program. Den är utformad av OECD och finns beskriven i Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Frascati Manual (OECD, 2015).

Fastprisberäkning

Statistiknyheten innehåller jämförelser över tiden avseende statliga anslag till FoU. Alla jämförelser är gjorda med fastprisberäknade prisnivåer för 2021. Fastprisberäkning är ett sätt att inflationsjustera prisnivåer och rensa bort eventuella priseffekter som kan påverka utgiftsnivåerna. För fastprisberäkningen används BNP-deflatorer enligt:

Deflator = (Nominell BNP)/(Fastprisjusterad BNP)×100

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamhet avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i april 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se