Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges BNP

Senast uppdaterad: 2022-06-10

BNP, bruttonationalprodukten, är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster.

BNP i löpande priser

2021

5 457 092

miljoner kronor

BNP-tillväxt

2021

5,1 %

Hushållens konsumtion påverkar BNP

Ju fler som arbetar och tjänar pengar, desto mer ökar hushållens efterfrågan på varor och tjänster. Det leder till att företagen ökar sin produktion och att hushållens konsumtion ökar. Det gör att även BNP ökar.

När tiderna blir sämre och folk får mindre pengar att röra sig med minskar efterfrågan på varor och tjänster. Då måste företagen anpassa sig till det och producera mindre. Det leder till att BNP växer långsammare eller minskar.

Värsta finanskrisen sedan 1930-talet

I mitten av 2000-talet gick Sveriges ekonomi bra och BNP ökade. Men 2008 drabbades världen av den värsta globala finanskrisen sedan 1930-talet. Orsaken var privatpersoners, bankers och länders stora skulder som fick börser över hela världen att falla.

I Sverige rasade exporten på grund av att länder som vi handlade med fick sämre ekonomi och därför importerade mindre från Sverige. Det ledde till att de svenska företagen gick sämre och att arbetslösheten ökade. Under 2009 föll BNP med över 4 procent. Det är det största fallet i ekonomin sedan andra världskrigets utbrott.

Återhämtning i Sverige och skuldkris i Europa

Efter finanskrisen skedde en stark återhämtning, men ekonomin bromsade in på nytt under 2011. Det berodde på att det rådde skuldkris bland länderna i euro-området. Skuldkrisen innebar att dessa länders skulder ökade väldigt snabbt.

Under ett par år växte Sveriges BNP mycket svagt. Därefter började Sveriges ekonomi återhämta sig igen på grund av att hushållens konsumtion ökade. Trots det var BNP-tillväxten ganska låg, eftersom exporten inte ökade så mycket. Från 2014 till 2017 var tillväxten hög i Sverige, men mattades av något 2018 och 2019.

Coronaåret 2020 och rekyl upp 2021

BNP sjönk kraftigt våren 2020 till följd av coronapandemin. Transportbranscherna och hotell- och restaurang drabbades synnerligen hårt, medan exempelvis läkemedelsbranschen klarade sig bättre. År 2020 sjönk BNP med 2,8 procent. Nedgången i Sveriges BNP var måttlig jämfört med flera andra europeiska länder som infört mer omfattande restriktioner. I EU minskade BNP med 6,2 procent. Pandemins effekter på den ekonomiska tillväxten var relativt kortvarig och under år 2021 ökade BNP med 5,1 procent. 

BNP består till 70 procent av tjänster

Ungefär 80 procent av BNP:s värde kommer från privata företag och 20 procent kommer från den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns del av BNP är till exempel tjänster inom polisen, försvaret, vården och skolan.

Produktionen i privata företag delas upp i varor och tjänster. Tjänsterna står för knappt 70 procent och varorna för drygt 30 procent 

BNP:s värde fördelat på branscher och sektorer år 2020 

  100%
Branscher/sektorer Procent 
Gruv och tillverkning 15%
Kommuner 14%
Handel 11%
Företagstjänster 10%
Fastighetsverksamhet 8%
Info och kommunikation 8%
Byggverksamhet 7%
Staten 6%
Bank och försäkring 4%
El, gas och fjärrvärme 2%
Transport och magasinering 2%
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 1%
Övriga branscher i näringslivet 8%

Tidigare var varornas andel av produktionen större i Sverige. Under de senaste decennierna har produktionen av varor i stor utsträckning flyttats till andra länder där de kan tillverkas billigare. Då har vi i Sverige börjat producera fler tjänster istället.

Etiketter