Till innehåll på sidan

Samordning av Sveriges officiella statistik

Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken.

Den officiella statistiken regleras genom Lag (2001:99) och Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. I lagen framgår bland annat att:

  • officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning
  • den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig
  • individbaserad officiell statistik vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta
  • när officiell statistik publiceras ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller med den här symbolen:

 Symbolen för Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken är indelad i 22 ämnesområden och 108 statistikområden, efter beslut av regeringen.

Vem beslutar om vad när det gäller den officiella statistiken?

Regeringen beslutar om vilka ämnesområden och statistikområden som det ska finnas officiell statistik för. Ett ämnesområde innehåller minst ett statistikområde. Regeringen beslutar även om vilka myndigheter som ska vara statistikansvariga myndigheter. I Sverige finns 28 myndigheter som regeringen har utsett att ansvara för officiell statistik inom sina respektive områden.

Den statistikansvariga myndigheten ansvarar i sin tur för statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde. Vissa myndigheter har fler än ett område. Det är bara de statistikansvariga myndigheterna som kan ansvara för officiell statistik. Myndigheten bestämmer vilka variabler och objekt som ska undersökas och i slutändan redovisas. Det är även myndigheten som avgör vilka metoder som ska användas för att få fram statistik till önskad kvalitet.

Statistiksystemet och statistiknätverket

SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken. I systemet ingår bland annat de 28 statistikansvariga myndigheterna och Rådet för den officiella statistiken. Även den officiella statistiken och det som behövs för att ta fram och publicera den ingår i systemet, till exempel produktionssystem och databaser.

De statistikansvariga myndigheterna bildar tillsammans ett nätverk. Varje myndighet, däribland SCB, publicerar sin statistik på den egna webbplatsen. Från SCB:s webbplats nås all officiell statistik på de olika webbplatserna via länkar. Du kan också nå all officiell statistik från de andra myndigheternas statistiksidor. Statistiknätverket gör det lättare att snabbt hitta statistik oavsett på vilken myndighets webbplats du befinner dig.

Se även