Till innehåll på sidan

Delmål 10.3 – Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Indikator 10.3.1 - Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 12 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt

Nyckeltal

2021

13%

av kvinnor i Sverige uppger sig ha upplevt diskriminering eller kränkande behandling

2021

8%

av män i Sverige uppger sig ha upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Diagram

Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Andelar i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

10.3.1_A

Källa: Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Personer som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling efter diskrimineringsgrund, 2021

Andelar i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Kvinnor Män
  16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
Kön 16 7 3 1 1 1 1 0
Sexuell identitet, könsöverskridande identitet och/eller uttryck 3 1 0 0 1 1 0 0
Ålder 6 2 1 2 2 1 1 1
Funktionsnedsättning 2 1 1 1 1 1 1 1
Religion 2 0 1 0 2 2 1 0
Etnisk tillhörighet och hudfärg 4 3 2 0 5 4 2 1
Utseende 8 3 1 0 3 3 1 0
Vet inte 5 3 2 2 4 3 2 1

Källa: Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Personer som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22