Till innehåll på sidan

Fördjupning | Sveriges ekonomi

Antalet anställda i snabbväxande storföretag kommer att öka

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Genom SCB:s nya tillämpning av statistiska enheter förändras tolkningen av den ekonomiska statistiken till viss del. Införandet av nya företagsenheter leder till att de största företagens betydelse för tillväxten av antalet anställda i den icke-finansiella sektorn ökar.

SCB:s arbete med de nya statistiska företagsenheterna har tidigare beskrivits i flera fördjupningsartiklar. Dessa finns att läsa i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 4 2021 respektive nummer 12 2021. Se länkar i slutet av artikeln.

Arbetet med statistiska enheter grundar sig i krav från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Syftet med förändringarna är att ge en större stabilitet och bättre jämförbarhet över tid och mellan länder. En direkt konsekvens av förändringen är att det blir något färre, men fler stora, företagsenheter. Det innebär att nettoomsättningen i näringslivet kan minska något när interna transaktioner inom en koncern kan räknas bort.

Den här artikeln belyser hur den nya tillämpningen av statistiska enheter kommer att påverka statistiken. De nya tillämpningarna har bara använts vid leveransen av ”Structural Business Statistics” (SBS) till Eurostat för referensåren 2018 till 2021. Detta gör det möjligt att jämföra SBS-leveransen med resultaten från undersökningen Företagens ekonomi (FEK) som publiceras på SCB:s hemsida. I FEK används de tidigare definitionerna av statistiska enheter. 

I Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 12 2021 beskrevs skillnaderna med att använda nya och gamla företagsenheter för referensåret 2018. I den här artikeln visas effekten och konsekvenser ur ett användarperspektiv för perioden 2018 till 2021. Artikeln beskriver exempelvis konsekvenserna för mätningen av entreprenörskapet och snabbväxande företag när statistiken övergår till den nya definitionen av företagsenhet.

Färre men större företag med nya statistiska enheter

En omedelbar effekt av den nya tillämpningen av företagsenheter (FE) är att det blir färre företag men också fler stora företag. Det kommer också att ske förändringar inom och mellan branscher när juridiska enheter grupperas samman i företagsenheter.

Den nya tillämpningen av företagsenheter innebär att det blir färre företag men också fler stora företag

Antalet små företag är färre med nya definitionen av företagsenheter

Antal företag i företagsstatistiken år 2018, uppdelat på antal anställda i företaget

Antal anställda

Gamla FE

Nya FE

0–9

1 102 551

1 018 645

10–49

33 881

28 731

50–99

3 797

3 293

100–249

2 049

1 904

>249

1 098

1 205

Totalt

1 143 376

1 053 778

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

En företagsenhet kan endast ha en branschklassificering. Branschtillhörigheten bestäms utifrån den huvudsakliga verksamheten. Det betyder till exempel att förädlingsvärde och antal anställda kan komma att minska i branscher som i större utsträckning fungerar som hjälpverksamhet till andra branscher. I gengäld ökar förädlingsvärde och antal anställda i andra branscher. Den nya tillämpningen av FE påverkar därför inte ekonomin som helhet. Tillväxten av det totala förädlingsvärdet i ekonomin kommer exempelvis att vara densamma.

För att bedöma effekterna av omläggningen av statistiska enheter över tid inleds analysen med diagram som illustrerar utvecklingen av antalet företagsenheter enligt gamla och nya FE-definitionen totalt och uppdelat på storleksklass.

Både gamla och nya företagsenheter ökar över tid

Totalt antal företagsenheter i företagsstatistiken år 2018–2021, tusental

Både gamla och nya företagsenheter ökar över tid.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Det första diagrammet visar att antalet företagsenheter ökade under perioden 2018 till 2021, både enligt den gamla och den nya definitionen av FE. Ökningen var något större enligt den gamla definitionen. Antalsmässigt ökade gapet mellan gamla och nya FE från 89 600 år 2018 till 98 600 år 2021.

Tillväxten i antalet nya företag är lägre med den nya definitionen av företagsenheter

Förändring av antal företagsenheter i olika storleksklasser under åren 2018–2021, omräknat till genomsnittlig årstakt, procent

av företagsenheter.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Antalet företagsenheter uppdelat på olika storleksklasser utvecklas olika i gamla och nya FE över tid. Tillväxten är högst bland de största och minsta företagen inom båda definitionerna. Antalet mellanstora företagsenheter har utvecklats svagare, speciellt enligt nya definitionen där samtliga storleksklasser utöver största och minsta har negativ utveckling mellan åren. En förklaring till skillnaden mellan definitionerna kan vara att många småföretag har blivit uppköpta, ingått fusioner eller ombildats till större koncerner.

Andelen tillväxtföretag är oförändrat

Omläggningen till nya statistiska enheter får avgörande konsekvenser för synen på tillväxtföretag och entreprenörskap. Tidigare forskning på området har visat att de flesta jobben skapas i små- och medelstora företag. Frågan är därför hur denna slutsats står sig när den ekonomiska statistiken nu skiftar om till att använda mer komplexa företagsstrukturer. Innan en sådan analys presenteras inleds avsnittet med ett diagram som beskriver andelen företagsenheter inom olika tillväxtfaser per storleksklass.

Populationen avser företagsenheter som finns över hela tidsperioden (kvarvarande företagsenheter). Företag med noll anställda år 2018 har exkluderats eftersom svårigheter finns med att mäta tillväxtambitioner bland enskilda näringsidkare. Storleksklass och branschgrupp har definierats från 2018 års indelning. Tillväxtklasserna ”stark” anger förändring i antal anställda om minst 20 procent i snitt per år, ”svag” står för 0–20 procents förändring i antal anställda per år och ”negativ” tillväxt anger tillväxt understigande 0 procent över perioden.

Andel företag med negativ tillväxt ökar med storleksklass

Andel företagsenheter (nya FE) i olika tillväxtklasser uppdelat på storleksklass, procent

Andel företag med negativ tillväxt ökar med storleksklass.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Diagrammet antyder att andelen företag som är snabbväxande, alltså har en ökning av antalet anställda på 20 procent eller mer i snitt per år, är relativt liten i samtliga storleksklasser. Andelen som har negativ tillväxt, alltså där antalet anställda minskar, är högst inom de största företagen och lägst inom de minsta företagen.

Förutom för de minsta företagen ökar andelen tillväxtföretag något i samtliga storleksklasser

Fördelningen mellan olika tillväxtklasser skiljer sig inte nämnvärt om man jämför den gamla och den nya FE-definitionen. Studerar man enbart gruppen med stark tillväxt, de så kallade tillväxtföretagen, så ser man dock en viss skillnad. Förutom för de minsta företagen ökar andelen tillväxtföretag något i samtliga storleksklasser med den nya FE-definitionen.

Andelen snabbväxande företag ökar vid övergången till nya FE bland de större företagsenheterna

Andel tillväxtföretag inom olika storleksklasser, procent

Andelen snabbväxande företag ökar vid övergången till nya FE bland de större företagsenheterna.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Enligt diagrammet nedan framgår att antalet snabbväxande företag minskar i antal, främst är det en fråga om att de minsta företagen står för den största minskningen i absoluta tal jämfört med den gamla FE-definitionen. Totalt sett rör det sig om en minskning med 396 snabbväxande företag men andelen snabbväxande företag av samtliga företagsenheter är oförändrat. Andelen utgör 1,5 procent av samtliga företagsenheter både enligt den gamla och nya FE-definitionen. Men som tidigare diagram visade så är minskningen andelsmässigt koncentrerad till den minsta storleksklassen. I de övriga storleksklasserna ökar andelen tillväxtföretag något.

Antalet snabbväxande företag minskar mest bland de minsta

Antal snabbväxande företagsenheter år 2021, uppdelat i storleksklasser med nya och gamla definitionen av företagsenheter

Antalet snabbväxande företag minskar mest bland de minsta.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Merparten av de nya jobben genereras inom de större snabbväxande företagsenheterna

Skiftas däremot fokus till betydelsen för arbetsmarknaden genom förändringen av antalet anställda förändras bilden dramatiskt. Tidigare forskning på området har bland annat poängterat att merparten av de jobben skapats bland de mindre tillväxtföretagen, se bland annat Birch (1979). Denna analys visar i stället på att de större tillväxtföretagen med minst 100 anställda, enligt nya FE, står för den största ökningen av antalet anställda.

Ingående analyser av sammansatta FE, där flera juridiska enheter (JE) ingår, visar på att det är fler JE som integreras än som försvinner från sammansatta FE över perioden 2018–2021. Det vill säga att ökningen av anställda genereras genom anställda verksamma inom tidigare självständiga juridiska enheter nu aggregeras in i en sammansatt företagsenhet eller koncern.

De större tillväxtföretagen får en ökad betydelse för tillväxten av anställda

Förändring av antal anställda i snabbväxande företagsenheter år 2021, uppdelat i storleksklasser med nya och gamla definitionen av företagsenheter, tusental

De större tillväxtföretagen får en ökad betydelse för tillväxten av anställda.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Flest snabbväxande företag inom tjänstebranscherna

Fördelat per bransch visar analysen att de flesta snabbväxande företagen finns inom tjänstesektorn, som avser SNI-koderna 45–99. Där återfinns över 70 procent av totala antalet snabbväxande företag. Tjänstesektorns dominans i entreprenörskap bekräftas även vid analyser av förändring av antalet anställda för hela näringslivet. Inom de snabbväxande företagen stod tjänsteföretagen för merparten av ökningen, motsvarande 74 respektive 73 procent för gamla respektive nya FE-definitionen.

Snabbväxande tjänsteföretag fortsätter dominera näringslivets ökning av anställda

Förändring av antalet anställda i snabbväxande företag, tusental

Snabbväxande tjänsteföretag fortsätter dominera näringslivets ökning av anställda.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Vidare innebär branschuppdelningen att de nya jobben ökar relativt sett mer inom de större företagen med minst 249 anställda både inom tjänste- och varuproduktion för nya FE. Skillnaden mellan den gamla och nya FE-definitionen är störst inom varuproduktionen men antalsmässigt är det fortfarande tjänstebranscherna som dominerar.

De nya jobben ökar relativt sett mer inom de större företagen

De största företagen får en ökad betydelse både inom varu- och tjänsteproduktion för tillväxten av anställda

Förändring av antalet anställda i snabbväxande företag med över 249 anställda, tusental

De största företagen får en ökad betydelse både inom varu- och tjänsteproduktion för tillväxten av anställda.png

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Framtida statistiska utmaningar

Givet den komplexa bild som framkom ovan, nämligen den att många olika underliggande mekanismer samverkar, betyder att analyser av skillnader mellan olika definitioner av företagsenheter behöver kompletteras med hjälpinformation för att man bättre ska förstå dynamiken.

Sådan hjälpinformation skulle kunna vara kopplad till händelser som beskriver de demografiska förändringarna på företagsnivå. Exempelvis koder som beskriver uppköp eller samgåenden från företagens arbetsställedynamik eller överlevnadsregler enligt undersökningen företagsdemografin. Det som försvårar genomförandet av detta är att uppgifterna från arbetsställedynamiken och företagsdemografin ännu inte har implementerat förändringarna av sammansatta företagsenheter fullt ut enligt förordningen för European Business Statistics (EBS)

Läs mer

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nummer 12 2021 (pdf)

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nummer 4 2021 (pdf)

Det ekonomisk-statistiska systemet (scb.se)

Källa: 

Birch, David L. (1979). The Job Generation Process. MIT Program on Neighbourhood and Regional Change, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Läs hela numret

Denna artikel är publicerad i tidskriften Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, nr 1 - 2023.

Ladda ner nummer 1 - 2023 (pdf)

Se alla nummer av Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv