Till innehåll på sidan

Regelverk och samråd för uppgiftslämnande företag

I förordningen (2001:100) om den officiella statistiken regleras vilka som är statistikansvariga myndigheter samt vilka statistikområden respektive myndighet ansvarar för. Inom vissa statistikområden finns särskilda regelverk som ålägger uppgiftslämnare att lämna uppgifter.

Lagen (2001:99) om den officiella statistiken reglerar vilka uppgifter som statistikansvariga myndigheter får samla in från näringsidkare med uppgiftsskyldighet.

Lagar som skyddar uppgiftslämnaren

Uppgifter som lämnas till den officiella statistiken är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400). Det innebär bland annat att uppgifterna används endast i syfte att producera statistik eller för forskning.

SCB:s policy är att SCB endast lämnar ut uppgifter i avidentifierad form, det vill säga det framgår inte vem uppgifterna avser. Det måste alltid stå klart att uppgifterna inte kan medföra skada eller men för berörda för att uppgifter ska kunna lämnas ut från SCB.

Hos SCB finns en säkerhetsorganisation som utfärdar särskilda säkerhetsföreskrifter. Föreskrifterna innebär en känslighetsklassning av olika material. Grunderna för klassningen bygger på offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagstiftningen.

Sekretesskyddade uppgifter får inte heller röjas för annan tjänsteman inom SCB om denne inte har behov av uppgifterna i tjänsten.

Samråd för företag

Inför varje ny undersökning eller förändring i en gammal undersökning måste statistikansvariga myndigheter enligt förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, samråda med den organisation som företräder näringsidkarna som ska lämna uppgifterna.

I det här fallet sker samrådet med Näringslivets regelnämnd, NNR. NRR arbetar för att begränsa myndigheternas uppgiftskrav på företag. Nämnden ska även verka för att regler som berör företag är få, enkla och stabila. Medlemmarna är olika näringslivs‑ och branschorganisationer.

Samrådet omfattar bland annat vilka uppgifter som ingår i undersökningen, tidpunkt för genomförandet, urvalets storlek och kostnader för uppgiftslämnarna.