Till innehåll på sidan

Bonus och andra oregelbundna ersättningar

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen samlar varje år in uppgifter om bonus och andra oregelbundna ersättningar, och bidrar till en heltäckande beskrivning av arbetskostnaderna inom den privata arbetsmarknaden. Den utförs på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Användare av statistiken är främst Eurostat, ECB och andra EU-institutioner samt nationella statistikbyråer.

Instruktioner

Undersökningen består av tre frågor. Har företaget ingen bonus eller annan oregelbunden ersättning att rapportera är det enbart den första frågan som behöver besvaras.

Har företaget betalat ut eller kommer att betala ut oregelbundna ersättningar avseende 2021 ska även fråga 2 och fråga 3 besvaras. Fråga 2 avser när i tiden företagets totala oregelbundna ersättningar betalats ut, en procentuell fördelning på kvartal. Fråga 3 innebär att rapportera total summa oregelbundna ersättningar per personnummer.

Fråga 3 kan besvaras direkt i webblanketten eller via fil. Vi rekommenderar fil om det är många personer att rapportera för. Om fråga 3 besvaras via fil så behöver filen ha ett visst utseende, se Instruktioner, där står vilka variabler som ingår samt vilket format de ska ha. Det är viktigt att filen ser ut på rätt sätt för att kunna läsas in. Du kan skicka en Excel- eller textfil.

Läs igenom instruktionerna innan du börjar besvara blanketten, det underlättar ditt arbete.

Tidsplan

Utskick sker den 11 augusti 2022.

Sista insändningsdag är 15 september 2022.

Vanliga frågor

Varför måste vi lämna uppgifter på personnummer?

Tack vare att vi samlar in personnummer kan vi dra nytta av redan insamlad statistik. Det gör att vi kan matcha på uppgifter från denna undersökning tillsammans med uppgifter från andra undersökningar, till exempel EU-undersökningen Structure of Earnings Survey (SES), som levereras till Eurostat. På så vis minskar uppgiftslämnarbördan, genom att vi inte behöver samla in samma uppgifter från er flera gånger. Se även sista frågan om sekretesskyddade uppgifter.

Vad räknas som oregelbunden ersättning?

Direkta kontanta utbetalda ersättningar som inte avstäms varje löneperiod. Exempel är bonus, trettonde och fjortonde månadslön, tantiem, gratifikationer, ackordsöverskott, provisioner, vinstandelar, optioner som löses in mot pengar etc.

Ska aktieutdelning ingå?

Aktieutdelning ska inte ingå i uppgifterna. Ej heller avgångsvederlag, mötes- och styrelsearvoden.

Ska sociala avgifter räknas med?

Bruttosumman för varje anställds oregelbundna ersättningar ska redovisas, inga sociala avgifter.

Ersättningar är utbetalda 2021 men avser 2020, ska dessa ingå?

Nej. De ersättningar som ska ingå i undersökningen ska avse år 2021 och ha betalats ut någon gång under kvartal 1 år 2021 till och med kvartal 2 2022.

Hur ändrar man redan inskickade uppgifter?

Kontakta oss via e-post eller telefon så låser vi upp blanketten. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Kan vi få anstånd?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum - kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa om ni behöver anstånd. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Är undersökningen obligatorisk?

Undersökningen genomförs på uppdrag av Medlingsinstitutet och ingår i det europeiska arbetskostnadsindexet ”Labour Cost Index” (LCI) samt ”Structure of Earnings Survey” (SES) och har därmed uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2019:22) som publiceras i SCB:s författningssamling. De företag som inte skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Hur behandlas uppgifterna?

Alla uppgifter som lämnats till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bonusundersökningen har ingen egen publicering. Resultaten ingår som komponenter i de två EU-undersökningarna Labour Cost Index (LCI) och Structure of Earnings Survey (SES).Vid publicering av de två EU-undersökningarna kommer inga enskilda företag eller individer att kunna identifieras. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Ta del av den färdiga statistiken

Bonusundersökningen har ingen egen publicering.

Resultaten ingår som komponenter i två EU-undersökningar. Dels det europeiska arbetskostnadsindexet Labour Cost Index (LCI) som belyser arbetskostnader, dels Structure of Earnings Survey (SES) som belyser olika lönekomponenters struktur samt löneskillnader.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2019:22) som publiceras i SCB:s författningssamling.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bonusundersökningen har ingen egen publicering. Resultaten ingår som komponenter i de två EU-undersökningarna Labour Cost Index (LCI) och Structure of Earnings Survey (SES). Vid publicering av de två EU-undersökningarna kommer inga enskilda företag eller individer att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Aktuellt

Instruktionerna uppdaterades förra året med olika tips på hur värden kan ändras i Excel så att de följer vår postbeskrivning. I instruktionerna beskrivs bland annat hur bindestreck enkelt tas bort i hela filen och hur årtal läggs till på personnummer. Läs instruktionerna innan du börjar rapportera uppgifterna.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bonus