Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:22

Medlingsinstitutets föreskrifter om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EUundersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour CostIndex;

Publicerad: 2019-09-02

Medlingsinstitutets föreskrifter om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EU-undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost Index;

beslutade den 22 augusti 2019.

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förord-ningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader, kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 av den 8 september 2000 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader avseende definition och överföring av information om lönernas struktur och fördelning, kommissionens förordning (EG) nr 1738/2005 av den 21 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1916/2000 avseende definition och rapportering av information om lönernas struktur och fördelning samt kommissionens förordning (EG) nr 698/2006 av den 5 maj 2006 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 530/1999 med avseende på kvalitetsutvärdering av strukturstatistiken över arbetskraftskostnader och löner. Föreskrifterna innehåller vidare kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex, kommissionens förordning (EG) nr 1216/2003 av den 7 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 om arbetskostnadsindex samt kommissionens förordning (EG) nr 224/2007 av den 1 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1216/2003 beträffande de näringsgrenar som omfattas av arbetskostnadsindex.

2 § Uppgifter om bonus och andra oregelbundna ersättningar ska årligen på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 15 september året efter redovisningsåret.
Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett Bonus och andra oregelbundna ersättningar.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020, då Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2010:8) om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EU-undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost Index upphör att gälla.

På Medlingsinstitutets vägnar 

CARINA GUNNARSSON
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist)