Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar innehåller uppgifter om hur de större skade- och livförsäkringsföretagen (inklusive fondförsäkring) förvaltar sina tillgångar, vilka premier som inbetalas respektive belopp som utbetalas, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar. 

Resultatet av undersökningen används främst i de kvartalsvisa Finansräkenskaperna för att beräkna det finansiella sparandet i sektorn försäkringsföretag och pensionsinstitut och vid internationell rapportering. Andra användare (förutom SCB) av statistiken är Riksbanken, Finansdepartementet och Försäkringsförbundet. Branschen, forskare, journalister med flera är andra konsumenter av statistiken.

Endast de förtag inom branschen som av Finansinspektionen beviljats undantag från Solvens 2-rapportering omfattas av denna undersökning.

Instruktioner

Instruktioner (Finansinspektionens författning FFFS 2008:17)

Instruktion för rapportering i SCB:s excelformulär (pdf)

Beskrivning av textfil för inläsning (pdf)

Blanketter

P1A-C, version 8 (xls)

P1A-C, version 8 med synlig variabelkod (xls)

P1A-C version 8 gäller från och med rapporteringen avseende kvartal 4 2014, det vill säga det insamlingstillfälle när uppgifterna ska lämnas senast 31 januari.

Observera att blanketten måste sparas lokalt för att kunna skickas in. Högerklicka och välj "Spara mål som...". Öppnas blanketten i webbläsaren kommer det inte att gå att skicka in blanketten till SCB.

För att blanketten ska gå att kontrollera och skicka till SCB måste makron aktiveras. För att makron ska kunna aktiveras måste makrosäkerheten vara satt till medel. Efter inskickande kan makrosäkerheten, om den har ändrats, sättas tillbaka till högre nivå.

Tidsplan

Senaste datum för inlämnande av P1A-C till SCB under 2021:

Årsrapportörer rapporterar endast 31 januari.

Kvartal 4, 2020

1 februari 2021

Kvartal 1, 2021

30 april 2021

Kvartal 2, 2021

12 augusti 2021

Kvartal 3, 2021

2 november 2021

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet finansmarknad i en publikation.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Notera att endast de företag som beviljats undantag från Solvens 2-rapportering av Finansinspektionen omfattas av den här undersökningen.

Företag med en balansomslutning överstigande 1 miljard rapporterar kvartalsvis. Företag med en balansomslutning över 100 miljoner upp till och med 1 miljard kronor ska bara rapportera årsvis. Företag med en balansomslutning upp till och med 100 miljoner kronor undantas från rapportering av Kapitalplaceringar P1A-C.

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsplikt föreligger enligt Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2015:13). SCB producerar statistiken på uppdrag av Finansinspektionen som är statistikansvarig myndighet.

Kontakta oss

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

E-post
fmfi@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/forsakringsforetag