Till innehåll på sidan

KPI – Hyresundersökning

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Prisutvecklingen för hyreslägenheter är en viktig del av Konsumentprisindex (KPI) och mäts i denna undersökning. KPI är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering.

Hyresundersökningen för KPI utförs varje månad till dess att årets nya hyra har lämnats. Hyrorna mäts för cirka 700 lägenheter som valts ut med statistiska metoder, dels från folk- och bostadsräkningarnas register, dels från bostadsbyggnadsstatistikens register.

Vid en urvalsundersökning representerar de utvalda lägenheterna både sin och liknande lägenheter. Det är därför av stor vikt för resultatens kvalitet att vi får uppgifter för varje utvald lägenhet i undersökningen, och att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta.

Instruktioner

De uppgifter vi efterfrågar är grundhyran, det vill säga den hyran som ligger till grund för årets hyresförhandling. Uppgifter ska lämnas om den lägenhet som anges i blanketten. Lägenheten identifieras med hjälp av lägenhetsbeteckning samt namnet på lägenhetsinnehavaren.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut månadsvis och insamlingen sker via webblankett.

Utskicksdatum är i början av varje månad. Sista svarsdatum är cirka tre veckor efter utskicksdatum.

Vanliga frågor

Hur ofta ska uppgifterna lämnas?

Uppgifter ska lämnas varje månad till och med den månad då den årliga hyreshöjningen för lägenheten sker. 

Vilken hyra ska uppges?

Vi efterfrågar grundhyran, det vill säga den hyra som ligger till grund för årets hyresförhandling. I grundhyran ingår i regel inte bland annat bredband, kabel-tv, hyra för garage eller bilplats.

Vi äger inte efterfrågad lägenhet?

Möjlighet att uppge ny ägare finns då man loggar in på vår webblankett för att lämna uppgifter, eller meddela oss ny ägare via e-post eller telefon.

När ska hyreshöjningen rapporteras?

Hyreshöjningen ska rapporteras den månad den träder i kraft. Vid retroaktiv hyresbetalning, anses hyreshöjningen äga rum den månaden som den nya hyran tillkännages med en hyresavi. Det retroaktiva beloppet ska exkluderas, och endast den nya grundhyran för månaden ska rapporteras.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten blir klara omkring den 15:e i månaden efter mätmånaden. Publicering av resultatet sker under ämnesområdet priser och konsumtion.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2016:25)

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Företagsregistret och prisundersökningar

Telefon
010-479 60 65
E-post
hyreskpi@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hyreskpi