Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. De priser som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar och som påverkas av bl.a. ändringar i indirekta skatter och subventioner. Vissa poster i privat konsumtion, enligt nationalräkenskaperna, ingår inte. Detta gäller framför allt barn- och äldreomsorgsavgifter samt diverse andra tjänster (t.ex. bilförmåner m.m.).

KPI har en bred användning i samhället, t.ex. som underlag vid löneuppgörelser på arbetsmarknaden. Det påverkar också många människors ekonomiska förhållanden genom justering av priser i olika avtal, t.ex. angående hyror och arrenden. KPI används även för att beräkna prisbasbeloppet som bl.a. påverkar vissa skatter och sociala förmåner.

KPI började beräknas varje månad från och med juli 1954. Kvartalsvisa uppgifter finns beräknade från 1949 t o m juni 1954.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten blir klara omkring den 15:e i månaden efter mätmånaden och tillhandahålls på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2016:25) om uppgifter till Konsumentprisindex.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Kontakta oss

E-post
kpi@scb.se