Till innehåll på sidan

Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat

Lämna uppgifterna

Logga in

Längre ned på denna sida finns Instruktioner samt Vanliga frågor med svar för att underlätta ditt uppgiftslämnande, läs gärna igenom det!

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Undersökningen omfattar elever i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Uppgifter ska lämnas för samtliga (inklusive nyanlända) elever i grundskolan i årskurs 3, 6 respektive 9 i grundskolan förutom grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan

Instruktioner

I insamlingen av resultat i nationella proven samlas uppgifter in om elevernas deltagande och resultat för både delprov och de sammanlagda poäng/betyg för ämnesproven i respektive årskurs. En utförligare beskrivning av vad som ska rapporteras finns i instruktionerna nedan.

Instruktion NP årskurs 3 (pdf)
Instruktion NP årskurs 6 (pdf)
Instruktion NP årskurs 9 (pdf)

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av mallarna nedan. Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Excelmall NP årskurs 3 (xlsx)
Excelmall NP årskurs 6 (xlsx)
Excelmall NP årskurs 9 (xlsx)

Till Systemleverantörer

Datafilsbeskrivningar årskurs 3 (xlsx)
Datafilsbeskrivningar årskurs 6 (xlsx)
Datafilsbeskrivningar årskurs 9 (xlsx)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad
Sista insändningsdatum är 18 juni 2022.

Vanliga frågor

Vi har elever som har genomfört ordinarie prov vid annat tillfälle än det ordinarie, hur redovisar vi det?

Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

Kan vi skicka flera filer från samma skolenhet?
Nej, det är viktigt att endast skicka in en komplett fil med samtliga elever på skolenheten. Det är alltid den senast inskickade filen som gäller.

Var hittar jag min skolas skolenhetskod?

Skolenhetskoder finns under rubriken "Skolenhetskoder" på www.scb.se/skolreg. Klicka på aktuell skolform.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Hur fyller jag i uppgifter för en elev med skyddad identitet?
Elever med skyddade personnummer ska rapporteras med deras korrekta personnummer.

Vi har inga elever som skrivit provet/vi har inga elever. Måste vi skicka in något till SCB?
Ja, ni ska logga in med inloggningsuppgifterna och besvara första frågan, skicka sedan in uppgifterna till oss.

En elev har skrivit prov på min skolenhet och sedan bytt skolenhet, hur ska denna person rapporteras?
Det är den enhet där eleven har flyttat till som ska rapportera uppgifterna. Ni behöver se till att ni skickar med resultaten till den nya enheten.

När ska kod 88 användas?
Koden 88 ska endast användas i undantagsfall för de tillfällen då proven inte finns att tillgå på något sätt, t.ex. om skolans arkiv har förstörts av brand.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Aktuellt

Med anledning av det rådande läget i Europa kommer det många barn och ungdomar från Ukraina till Sverige under vårterminen 2022. Läs mer om hur nyanlända elever ska hanteras i insamlingen av resultatet av nationella proven i grundskolan.

Information om nyanlända elever (pdf)

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/np