Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistiska centralbyrån utför efter beslut av riksdagen under­sökningar som ska ge upp­lysningar om det aktuella politiska opinions­läget i landet. Genom statistiska metoder blir cirka 9 000 personer utvalda till att intervjuas i Parti­sympati­under­sök­ning­en (PSU) som genom­förs år­ligen i maj och november sedan 1972.

Syftet med PSU är att med ett statistiskt säkert under­lag ge informa­tion om parti­sympa­tiernas (”bästa parti”) för­del­ning i hela väljar­kåren och i mindre delar av den. Både situationen vid ett visst under­sök­nings­till­fälle och för­änd­ringar från tidigare under­sök­ningar ska belysas. Dessutom ska resultat ”om det vore riks­dags­val idag” samt netto­flöden mellan olika partier beräknas.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av PSU publiceras i juni respektive december i bland annat Statistiska meddelanden och på SCB:s webbplats under ämnesrubriken Demokrati. PSU brukar få stor uppmärksamhet i såväl radio och TV som i tidningarna när resultaten kommer ut.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

De personer som ingår i urvalet till PSU kontaktas för intervju per telefon av en av SCB:s intervjuare. Frågorna som ställs har utarbetats inom SCB. Vid publicering kommer ingen enskild persons svar att kunna identifieras.

Uppgifterna som lämnas till SCB behandlas i enlighet med person­upp­gifts­lagen (1998:204). Vi som arbetar med under­sökningen har tystnads­plikt och de uppgifter som lämnas är skyddade enligt 9 kap. 4§, sekretess­lagen (1980:100). Person­uppgifterna bevaras inte längre än vad som behövs för statistik­produktionen. Uppgifterna används endast för att producera statistik.

Kontakta oss