Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva nyproduktion av bostäder och prisutvecklingen för dessa i Sverige. Vi samlar in uppgifter som rör omfattning, utformning och priser för nyproducerade bostäder. Resultatet från den här undersökningen är en del i den beskrivningen.

Undersökningen är en totalundersökning och uppgiftslämnandet avser påbörjade nybyggnader av flerbostadshus och småhus. 

Statistiken används i olika ekonomiska sammanhang, exempelvis som underlag för att analysera bostadsbyggandet.

Instruktioner

Uppgifterna ska avse påbörjade nybyggnader av flerbostadshus och småhus, som har eller ska försäljas eller upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt.

Meddela oss om byggnadsarbetet inte har påbörjats eller om ni anser att nybyggnadsprojektet inte ska vara med i undersökningen.

Se i nedanstående dokument vilka nybyggnadsprojekt som inte ska vara med i undersökningen.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, statistikens roll i samhället betraktas som så viktig att du som företagare är skyldig enligt lag att lämna uppgifter till oss om vi ber om det.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna – hur får jag nya?

Kontakta oss och tala om vilket företag och fastighetsbeteckning det gäller så hjälper vi dig.

Förtryckta uppgifter på brevet om kontaktperson, fastighetsbeteckning, med mera stämmer inte - hur gör jag nu?

Kontakta oss om uppgifterna ska lämnas av person på annan adress. Övriga ändringar kan göras i webblanketten.

Hur gör jag om fastigheten är såld?

  • Om företaget har påbörjat och färdigställt nybyggnationen och därefter sålt fastigheten vidare ska ni lämna uppgifter för projektet.
  • Om företaget har sålt tomten obebyggd är vi tacksamma om ni kontaktar oss och meddelar vilket SCB:s ärendenummer det gäller, samt uppger den nya ägarens namn, adress och telefonnummer.

Kan jag lämna uppgifter på pappersblanketter istället?

Ja, det går bra. Kontakta oss och tala om vilket SCB:s ärendenummer det gäller, så hjälper vi till med pappersblanketter.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse på SCB:s webbplats, se nedanstående länk.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2011:4). Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda objekt att kunna identifieras.

Om uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten inte lämnas kan företaget komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nybyggnadspriser