Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:13

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder;

Publicerad: 2019-03-25

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder; 

beslutade den 19 mars 2019. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter ska lämnas av byggherrar, utvalda med statistisk metod, som beviljats bygglov för nybyggnad av flerbostadshus eller småhus, som ska försäljas eller upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt. 

2 § Uppgifter ska lämnas senast tre veckor efter att de begärs. Om byggnads-arbetet inte påbörjats vid detta tillfälle ska de begärda uppgifterna lämnas senast tre veckor efter att arbetet påbörjas.

    Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt. 

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna med benämning Uppgifter om nybyggnadsprojekt (bilaga 1), Uppgifter om hustyper (bilaga 2), och Uppgifter om bostäder (bilaga 3). 

4 § I samband med att SCB begär uppgifter, får SCB besluta att vissa frågor i bilagorna inte behöver besvaras.
__________ 

Denna författning träder i kraft den 30 mars 2019, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2011:4) om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE                                  

(Generaldirektör)Mikael Schöllin (Regioner och miljö)