Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Syftet med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva arbetsmarknaden, till exempel arbetslösheten, människors arbetstider, och hur många som är fast eller tidsbegränsat anställda. Arbetskraftsundersökningarna görs på uppdrag av riksdagen och regeringen, och är en del av Sveriges officiella statistik.

Undersökningen görs varje månad, där runt 18 200 personer kontaktas för att intervjuas i telefon. Urvalet till undersökningen dras från befolkningsregistret med hjälp av slumpen. För att kunna se förändringar över tid på arbetsmarknaden så intervjuas varje person mer än en gång, i allmänhet åtta gånger med tre månaders mellanrum.

Det finns inte någon skyldighet att delta i Arbetskraftsundersökningarna. Däremot blir beskrivningen av arbetsmarknaden bättre och säkrare om fler intervjuas.

Undersökningens resultat används bland annat av riksdagen och regeringen, de politiska partierna, tidningar, TV och radio, företag, fackförbund, forskare, studenter och allmänheten.

Instruktioner

Boka tid för intervju

Information in other languages (SCB)

Vanliga frågor

Har du frågor om insamlingen? På den här sidan så hittar du svar på vanliga frågor om Arbetskraftsundersökningarna:

Vanliga frågor och svar om att lämna uppgifter till Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Ta del av den färdiga statistiken

Arbetskraftsundersökningarnas resultat publiceras bland annat i en statistiknyhet på webbplatsen varje månad, oftast tredje eller fjärde veckan i månaden klockan 8.00. Dessutom publiceras statistiken i form av:

  • olika tabellpaket för varje månad, kvartal och år
  • olika tidsserier varje månad och kvartal
  • kvartals- och årspublikationer som beskriver den svenska arbetsmarknaden mer detaljerat (benämns "Statistiska meddelanden").

Alla publicerade resultat från Arbetskraftsundersökningarna finns på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Svaren som du lämnar i intervjun skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. 

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Har du frågor om ditt deltagande i undersökningen?

SCB:s datainsamling

Telefon
010-479 62 00
E-post
aku-dih@scb.se

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/aku-info