Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Syftet med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva arbetsmarknaden, till exempel arbetslösheten, människors arbetstider, och hur många som är fast eller tidsbegränsat anställda. Arbetskraftsundersökningarna görs på uppdrag av riksdagen och regeringen, och är en del av Sveriges officiella statistik.

Undersökningen görs varje månad, där runt 29 500 personer kontaktas för att intervjuas i telefon. Urvalet till undersökningen dras från befolkningsregistret med hjälp av slumpen. Telefonintervjun tar ungefär 5–10 minuter. För att kunna se förändringar över tid på arbetsmarknaden så intervjuas varje person mer än en gång, i allmänhet åtta gånger med tre månaders mellanrum.

Det finns inte någon skyldighet att delta i Arbetskraftsundersökningarna. Däremot blir beskrivningen av arbetsmarknaden bättre och säkrare om fler intervjuas.

Undersökningens resultat används bland annat av riksdagen och regeringen, de politiska partierna, tidningar, TV och radio, företag, fackförbund, forskare, studenter och allmänheten.

Instruktioner

För att samla in uppgifterna använder SCB två leverantörer: dels det externa företaget EVRY och dels SCB:s egen datainsamling. I brevet som du har fått från SCB framgår vem som samlar in uppgifterna från dig. Här hittar du kontaktuppgifterna som du ska använda: 

Boka tid för intervju

EVRY

Om ditt brev är märkt med EVRY så är du välkommen att kontakta EVRY för att boka tid för intervju. Det finns även möjlighet att boka tid för intervju på andra språk eller med teckentolk.

Information in other languages (EVRY)

SCB

Om ditt brev endast är märkt med SCB så är du välkommen att kontakta SCB för att boka tid för intervju. Du kan också boka intervju på andra språk eller med teckentolk

Information in other languages (SCB)

Vanliga frågor

Har du frågor om insamlingen? På den här sidan så hittar du svar på vanliga frågor om Arbetskraftsundersökningarna:

Vanliga frågor och svar om att lämna uppgifter till Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Ta del av den färdiga statistiken

Arbetskraftsundersökningarnas resultat publiceras bland annat i en statistiknyhet på webbplatsen varje månad, oftast tredje eller fjärde torsdagen i månaden klockan 9.30. Dessutom publiceras statistiken i form av:

  • olika tabellpaket för varje månad, kvartal och år
  • olika tidsserier varje månad och kvartal
  • kvartals- och årspublikationer som beskriver den svenska arbetsmarknaden mer detaljerat (benämns "Statistiska meddelanden").

Alla publicerade resultat från Arbetskraftsundersökningarna finns på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Svaren som du lämnar i intervjun skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. 

SCB har genom avtal ålagt de personer vid EVRY som arbetar med undersökningen motsvarande sekretess. Numret ovanför brevets första rubrik är bland annat för att du ska kunna identifiera dig vid kontakt med SCB eller EVRY.

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Har du frågor om ditt deltagande i undersökningen? Kontrollera i brevet du fått av SCB vilken datainsamling du tillhör:

SCB:s datainsamling

Telefon
010-479 62 00
E-post
aku-dih@scb.se

EVRY:s datainsamling

Telefon
0200-11 20 11
E-post
support.scb@evry.com

Ytterligare frågor kontakta: Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Telefon
010-479 42 60
E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/aku-info