Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning

Syftet med undersökningen Befolkningens it-användning (BITA) är att mäta och beskriva hur olika grupper i befolkningen 16-85 år i Sverige använder internet och teknisk utrustning. Detta görs genom en årlig urvalsundersökning riktad till befolkningen i Sverige. Den redovisade statistiken används till att jämföra digitaliseringen under ett aktuellt år mellan grupper (t.ex. män och kvinnor) men också för tidsserier över digitaliseringens förändring.

This page is also available in English

Vanliga frågor

Vad är undersökningen till för?

Syftet med undersökningen Befolkningens it-användning är att mäta och belysa hur befolkningen använder internet och teknisk utrustning.

Vem bjuds in att svara på enkäten?

Enkäten skickas till 7 000 personer som är folkbokförda i Sverige och som är mellan 16 och 85 år.

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur den svenska befolkningens internetanvändning ser ut. Om du inte använder internet och teknisk utrustning är dina svar fortfarande viktiga för oss.

Varför har just jag valts ut?

Det är helt och hållet slumpen som styr vilka som blir utvalda att svara i undersökningen. Du representerar en grupp människor som till exempel är i samma ålder som du och som bor i samma region. 

Kan ni inte ta någon annan istället?

Vi byter inte ut dig mot någon annan, ifall du väljer att inte vara med. Om vi gjorde det skulle vi styra slumpen och det skulle kunna påverka resultatet.

Vem använder den färdiga statistiken?

SCB sammanställer svaren på enkäten till statistik. I Sverige används statistiken bland annat av Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Tillväxtverket. Även media, branschorganisationer, enskilda företag och allmänheten är användare av statistiken.

Undersökningen är gemensam för alla EU-länder och ger beslutsfattare i Sverige och EU möjlighet att följa och främja befolkningens it-utveckling.

Är mina svar verkligen skyddade?

Ja.

Vi har tystnadsplikt: Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Det styrs av 24 kap. 8 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning, gäller samma sekretesskydd.

Statistiken redovisas för grupper, aldrig individuellt: Svaren från undersökningen läggs samman i tabeller och diagram. Det går inte att se hur en viss person har svarat. Andra personer eller myndigheter kan heller inte ta reda på hur en viss person har svarat.

Information om personuppgifter: SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning. Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Får jag någon ersättning för att jag är med?

Nej, det finns ingen möjlighet att ersätta de som deltar i undersökningen.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras 18 november 2022 på SCB:s webbplats. Där finns också resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga.

Till resultatet av undersökningen

See also

This page is available in English.
Click on “In English” above.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bita