Till innehåll på sidan

Grundskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2019

Integrerade elever

Från och med hösten 2019 ska integrerade grundsärskoleelever i grundskola rapporteras in av grundskolorna. Tidigare år har grundsärskolan eller kommunen rapporterat dessa elever. Information om undersökningens förändringar har meddelats till huvudmän och systemleverantörer.

Modersmål

I höst ska endast ett modersmål rapporteras per elev. Tidigare år har samtliga modersmål per elev samlats in. Är eleven berättigad till flera språk rapportera i förstahand språket eleven som deltar i.

Sameskolan

Sameskolan har en egen uppgiftslämnarsida.

Sameskolan: elever per 15 oktober

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna, se filer nedan. Filer ska inte skickas in via e-post, då de innehåller känsliga uppgifter.

Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest tre olika filer, oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. En elevfil samt modersmålsfiler för grundskola respektive förskoleklass.

Saknar skolenheten elever eller elever med annat modersmål än svenska ska detta anges efter inloggning.

Dokument

Till systemleverantörer

Tidsplan

1 oktober 2019: inloggningsuppgifter skickas ut via post

1 november 2019: sista inlämningsdag

Vanliga frågor

Vilka elever ska rapporteras som berättigade till modersmålsundervisning?

Förklaring om vilka elever som är berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan kan ses på Skolverkets hemsida:

Rätt till modersmålsundervisning

Uppgifter som inte finns i elevsystemet

Vi har inte alla elevuppgifter i vårt elevsystem. Hur rapporterar vi då?

Skicka in uppgifterna ni har i elevsystemet via era inloggningsuppgifter. Hör sedan av er till vår uppgiftslämnarservice på uls@scb.se, så får ni en separat inloggning att rapportera resterande elevuppgifter på. Det kan handla om elever med skyddad identitet eller uppgifter om språkval, stödåtgärder och fritidshem.

Språkkoder

Vi saknar en språkkod för ett språk. Hur rapporterar vi då?

Hör av er till vår uppgiftslämnarservice på uls@scb.se om ni inte hittar en specifik språkkod i dokumentet Språkkoder, så hjälper vi er att hitta en lämplig kod.

Internationella enheter

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Internationella skolenheter ska rapportera personnummer, skolenhetskod, skolenhetsnamn, årskurs, klassbeteckning samt uppgifter om fritidshem. Uppgifter om modersmål, språkval eller stödåtgärder behöver inte rapporteras.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/grundelev