Till innehåll på sidan

SCB:s Företagsdatabas

Enligt riksdagsbeslut har SCB sedan 1963 i uppdrag att föra ett företags­register. Registret ska omfatta samtliga företag och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek.

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2152 ska företagsregister finnas för statistiska ändamål i alla medlemsstater och uppdateras regelbundet.

Företagsdatabasen (FDB) är SCB:s statistiska företagsregister.

SCB har sedan hösten 1984 även ansvaret för ett allmänt företagsregister (basregister) över företag och arbetsställen. Registret regleras i en särskild förordning. Förordningen om det allmänna företagsregistret (SFS 1984:692).

Användningsområden

Företagsdatabasen fyller en viktig funktion i SCB:s statistikproduktion men den har också andra användningsområden.  Såväl näringslivets organisationer, statliga och kommunala myndigheter som enskilda företag har nytta av ett komplett och aktuellt register över företag och arbetsställen.

Det är främst informationen om arbetsställen som ger en bild av hur företagens verksamhet fördelar sig inom olika regioner och branscher.

Nedan följer några exempel på registrets användningsområden:

  • Det är ett samordningsinstrument eftersom det tillhandahåller normgivande klassificeringar och definitioner.
  • Det utgör urvalsram för företagsstatistiska undersökningar.
  • Det är ett underlag för statistiska sammanställningar över företag och arbetsställen i Sverige. Denna statistik kan till exempel användas för att analysera näringslivets struktur och utvecklingstendenser.
  • Det utgör ett underlag för uttag av till exempel namn- och adressuppgifter för behov både inom och utom SCB.

Arbetsställenummer till arbetsgivardeklaration på individnivå

De arbetsställenummer (ASTNr) som lämnas i denna undersökning är desamma som sedan ska användas till arbetsgivardeklarationerna på individnivå till Skatteverket. En lista/sammanställning kommer att skickas ut i november så du ser vilka ASTNr som ska användas.

Arbetsställenumret (ASTNr) är kopplat till arbetsställets belägenhetsadress och används främst i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) för att kunna knyta de anställda till rätt belägenhet och bransch. En förutsättning är att de arbetsställenummer (ASTNr) som lämnas och blir registrerade är desamma som sedan återkommer i arbetsgivardeklarationerna på individnivå. Storleken på lönen avgör sedan om en person ska räknas som förvärvsarbetande eller ej.

Statistiken över förvärvsarbetande och lönesummor kan tas fram på kommunnivå och andra regionala nivåer och används främst som underlag för kommunal planering, men utnyttjas även i samband med forskning och allmän utredningsverksamhet. Den används också i Nationalräkenskapernas beräkningar över landets produktion, BNP, och är grundstenen vid beräkningar av den regionalt fördelade produktionen, BRP.