Till innehåll på sidan

Otrygghet och brottslighet

Lämna uppgifterna

Logga in

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför varje år sedan 2006 den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). NTU är en stor undersökning om otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet. Från och med 2019 ingår Nationella trygghetsundersökningen i Sveriges officiella statistik. Läs mer om det här: 

Nationella trygghetsundersökningen

200 000 personer i Sverige i åldern 15–84 år har slumpmässigt valts ut för att svara på frågor i en enkät. Svaren som samlas in sammanställs till statistik och statistiken ger en bild av bland annat otrygghet och utsatthet för brott i Sverige.

NTU ger svar om brottslighet och otrygghet

Det är givetvis frivilligt att svara på enkäten, men eftersom din medverkan är betydelsefull hoppas vi att du vill ta dig tid att vara med. Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att resultatet ska bli tillförlitligt och för att vi ska få en så representativ bild som möjligt.

Exempel på frågor som ställs i enkäten är

• Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
• Har någon under det senaste året brutit sig in i din bostad för att stjäla något?
• Vilket förtroende har du för polisen?

Undersökningen görs på uppdrag av regeringen. Svaren samlas in av statistikmyndigheten SCB. Du kan själv välja om du vill svara på frågorna i en pappersenkät eller på webben.

Om du har drabbats av brott och behöver prata om det kan du ringa:

  • Brottsofferjouren, telefon 0200–21 20 19
  • Barnens rätt i samhället, Bris (upp till 18 år),
    telefon 116 111
  • Kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50
  • Mansjouren, telefon 08-30 30 20

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Brå kommer att sammanställa dina svar med svaren från alla andra som deltar i undersökningen till statistik. Det kommer aldrig att framgå vad just du har svarat. Undersökningens resultat kommer att publiceras i rapporter och på Brås webbplats.

Brås webbplats

Juridisk information

Svaren som du lämnar i enkäten skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du här:

www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/botrygg