Till innehåll på sidan

Personal vid universitet och högskolor

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar årligen in uppgifter om personal vid universitet och högskolor på uppdrag av Universitetskanslers­ämbetet (UKÄ). Uppgifterna samlas in från samtliga statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd.

Syftet med insamlingen är att uppdatera registret över personalen vid universitet och högskolor. Uppgifterna ingår i den officiella statistiken och ska beskriva personalläget vid de svenska lärosätena samt utgöra underlag för särskilda analyser om till exempel jämställdhet och personalrörlighet inom högskolesektorn.

Instruktioner

Tidsplan

Länkar till missiv, instruktioner med mera läggs ut löpande

  • Augusti–september: Missiv, instruktioner med mera skickas ut.
  • Oktober: Mätmånad.
  • November–februari: Missiv, instruktioner med mera för eventuella kompletteringar skickas ut.
  • 15 november: Sista inlämningsdag för statliga lärosäten. 
  • 1 december: Sista inlämningsdag för enskilda lärosäten.
  • April-maj: Statistiken offentliggörs.
  • Juni: Ett statistiskt meddelande publiceras.

Vanliga frågor

Ska all personal ha en kod för forskningsämnesgrupp?

All personal ska ha en kod för forsknings­ämnes­grupp. All forskande och/eller under­visande personal ska kodas på det ämnet som närmast beskriver inom vilket ämne under­vis­ningen/forsk­ningen bedrivs. Exempelvis ska personal som under­visar eller forskar inom konst­närliga ämnen kodas till Konst (604).

De som varken har forskande eller under­visande arbets­uppgifter ska redovisas med koden 999, som betyder ”ingen forsk­nings­ämnes­grupp”.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen kommer att finnas på Universitetskanslersämbetets och SCB:s respektive webbplatser. Uppgifter publiceras även i Universitetskanslersämbetets rapporter och i det statistiska meddelandet som ingår i serien UF 23.

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Utbildning och forskning

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Enskilda utbildningsanordnare är skyldiga att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen enligt 5 § lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/personal