Till innehåll på sidan

Standard för svensk indelning av forskningsämnen

Standarden för svensk indelning av forskningsämnen 2011 är en statistisk standard för klassificering av forskningsämnen. Den används bland annat i den officiella statistiken för att redovisa doktorander, högskolans personal och intäkter över forskning och utveckling (FoU-intäkter) efter forskningsämne.

Standarden för svensk indelning av forskningsämnen fastställdes av Högskoleverket (HSV) (numera Universitetskanslersämbetet, UKÄ) och SCB i slutet av oktober 2010. I augusti 2016 uppdaterade den av UKÄ och SCB. Standarden ersatte den tidigare klassificeringen Nationell förteckning över forskningsämnen som fastställdes av Statistiska centralbyrån (SCB) den 10 juni 1996.

Standarden över forskningsämnen bygger på OECD-klassifikationen som heter Field of Research and Development (FORD). Forskningsämnena i OECD:s klassifikation delas in i två nivåer. Den högsta nivån (1-siffernivån) omfattar sex forskningsämnesområden; naturvetenskap, teknik, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, samhällsvetenskap samt humaniora och konst. Under var och en av dessa sex forskningsämnesområden finns det på nästa nivå fem till elva forskningsämnesgrupper, totalt 42 grupper. Den svenska standarden innehåller dessutom ett antal exempel på forskningsämnen (5-siffernivå) som kan ingå i respektive forskningsämnesgrupp.

En översättningsnyckel mellan Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 och Nationell förteckning över forskningsämnen har också tagits fram.

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (pdf)

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen (pdf)