Till innehåll på sidan

Välkommen till PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Information om undersökningen

När går bussen? Är varan prisvärd? Hur trovärdig är nyhetsartikeln? Alla behöver tolka information i form av text och siffror för att göra olika saker i vardagen. Och allt oftare görs det på någon form av skärm. Men hur går det till och hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder?

För att få svar på sådana frågor genomförs nu PIAAC, det vill säga Programme for International Assessment of Adult Competencies. Den svenska översättningen är Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. PIAAC förväntas genomföras i 32 länder med deltagare mellan 17 och 66 år som alla får likadana frågor och uppgifter.

På den här sidan berättar vi mer om PIAAC och varför det är en viktig undersökning.

Varför genomför vi PIAAC?

Resultaten från PIAAC ger oss fakta om hur vuxna med olika utbildning och erfarenheter använder sina läs- och räknekunskaper i sin vardag, hemma och på arbetet. Vi får också svar på hur man söker information eller löser olika former av problem.

Resultatet kan visa regering och riksdag om åtgärder behövs för att öka kunskapsnivån hos befolkningen eller stärka kompetensen hos vissa grupper. Det är därför PIAAC är en så viktig undersökning.

Eftersom det är andra gången PIAAC genomförs kommer undersökningen även visa om det är några skillnader i dag jämfört med för drygt 10 år sedan. Det var då PIAAC genomfördes första gången.

Vem står bakom PIAAC?

Vi på statistikmyndigheten SCB har fått i uppdrag av regering och riksdag att genomföra undersökningen i Sverige. På uppdrag av SCB är det Kantar Public som ansvarar för telefonkontakten med deltagarna och för att genomföra intervjuerna.

Internationellt leds PIAAC av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). En sammanslutning av internationella organisationer leder metod och analys-arbetet för att uppnå jämförbarhet mellan länderna.

I Sverige finns en expertgrupp av forskare knutna till undersökningen. Det finns även ett samarbete mellan de baltiska och nordiska länder som deltar.

Vanliga frågor

Hur blir man utvald att delta?

Det är slumpen som avgör vem som väljs ut till undersökningen. Vi har använt statistiska metoder för att få fram ett slumpmässigt urval av personer från folkbokföringsregistret. Varje utvald person representerar flera andra med liknande bakgrund och situation.

Varför är det viktigt att just jag deltar?

Alla utvalda personer behövs för att resultatet från PIAAC ska ge en bild av hela Sverige. Därför är din medverkan viktig – studenter, arbetande, arbetssökande och alla andra behöver delta för att ge en rättvis bild av dagens samhälle. Ni som är utvalda alltså en blandning av unga och gamla, med korta och långa utbildningar, med svensk och utländsk bakgrund. Tillsammans bildar ni ett Sverige i miniatyr.

Hur går undersökningen och besöksintervjun till?

Först skickar vi ut ett informationsbrev om PIAAC till alla utvalda personer. I det står följande information på både svenska och engelska: 

Informationsbrev (pdf)

Information letter in English (pdf)

Därefter ringer en representant för Kantar Public för att fråga om du vill delta i en intervju. Själva besöksintervjun börjar med att du får frågor om din bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet. Du kommer också få frågor om hur ofta du hanterar information i din vardag. När intervjuaren ställt alla frågor får du genomföra ett antal vardagliga uppgifter som handlar om läsning, räkning eller problemlösning. Exempel på sådana uppgifter är att läsa en instruktion, tyda en tabell eller använda en vägbeskrivning.

Hur undersöker vi läsfärdigheter?

Du får läsa en text, till exempel reklam, en bruksanvisning, en webbsida eller en artikel. Efteråt får du svara på några frågor om innehållet i texten.

Hur undersöker vi räknefärdigheter?

Du får svara på frågor genom att använda information där siffror ingår i olika sammanhang. Det kan handla om exempelvis vikt, temperatur eller priser.

Hur undersöker vi problemlösning?

Du får söka information eller utföra några uppgifter, ofta utifrån den information som finns tillgänglig på en webbsida.

Information till dig som har blivit inbjuden att delta

Tillvägagångsättet vid besöksintervjun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid ändrade rekommendationer kan det planerade tillvägagångsättet för PIAAC ändras.

En bokad intervju ska ställas in och om möjligt bokas om till ett senare tillfälle om du har symptom eller konstaterad covid-19. Med anledning av detta kan en intervju ställas in med kort varsel. Du hör i så fall av dig genom att ringa 010-479 47 99 eller mejla piaac@scb.se.

Har du funderingar om hur det är att delta i undersökningen får du gärna kontakta oss, eller ställa dina frågor när vi kontaktar dig.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet från Sveriges deltagande i PIAAC 2011 finns på sidan:

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

När PIAAC genomfördes för första gången deltog 38 länder. Internationella resultat och publicerade rapporter finns på: 

OECD skills surveys

Juridisk information

Det är frivilligt att delta i PIAAC. Svaren och uppgifterna som lämnas vid intervjun skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Information om hur SCB behandlar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter

Kontakta oss

Lotta Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
piaac@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/piaac