Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användnings­områden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Mer information finns under ”Se även” i dokumentet Statistik­användning av uppgifter från RS.

Instruktioner

RS2018

Den 21 februari 2019 fick kommunens huvudkontaktperson för RS tillgång till blanketten med kommunens egna bakgrundsuppgifter.

Instruktionerna innehåller under rubriken Nyheter för året en sammanställning över ändringar mot RS2017. Övriga textförändringar i instruktionerna mot förra årets dokument har blå teckenfärg. Ändringar efter första publiceringen i december 2018 har mörkröd textfärg.

Instruktioner, RS2018 (pdf) (version 2)

De två blankettexemplen nedan är utan bakgrundsuppgifter. Enligt önskemål från några kommuner och användare finns här även ett olåst blankettexempel. Observera att dessa blankettexempel inte kan användas till inrapporteringen av RS i mars.

Blankettexempel RS2018, (xls)

Olåst blankettexempel RS2018 (xls)

Uppgiftslämnarsidan uppdateras dessutom löpande vid behov.

Tidsplan

Utsändning, stora RS (Excelblanketten): 21 februari 2019
Sista insändningsdag, stora RS: 20 mars 2019

Tidsplan (pdf)

Vanliga frågor

Hur redovisas kostnader och intäkter avseende flyktingar?

Alla kostnader och intäkter som kommunen har för mottagandet och insatser till asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar ska redovisas här, så länge kommunen tar emot ersättning för personen från Migrationsverket.

Observera att kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar inte ska redovisas här utan under Pedagogisk verksamhet.

Exempel på kostnader som ska redovisas under flyktingmottagande är kommunens kostnader för mottagning, praktisk hjälp i samband med bosättning, samhällsorientering, kostnader avseende tolkar, andra insatser för att underlätta etablering i samhället, överförmyndare/gode man för ensamkommande barn, insatser inom vård och omsorg, administration samt ekonomiskt bistånd.

Alla ersättningar som kommunen erhållit för verksamheten (exklusive pedagogisk verksamhet) ska intäktsredovisas på denna rad.

Vid placering av ensamkommande gäller följande:

  • Om placeringen sker där det finns företag/enskild firma så ska det vara köp av verksamhet och då i motpartredovisningen som privat företag.
  • Om placering sker utan att något bolag finns så ska det gå på konto 504 och 553, och då redovisas ingen motpart i RS (det vill säga inte enskild person, hushåll).

Var ska den mellankommunala skatteutjämningen på grund av skatteväxling redovisas?

Från och med RS2013 redovisas posten på ny rad 640 under skatteintäkter.

Våra skatteintäkter skiljer sig från de förprintade på grund av att vi inte har samma belopp för slutavräkningen, hur ska vi göra i RS?

På rad 630 i avdelning Skatter, bidrag och fin poster kan kommunen göra justeringen av skatteintäkterna. Behöver kommenteras.

Vi använder inte blandmodellen i vår kommun vid beräkning av pensionsskulden. Hur ska jag redovisa detta i RS?

Redovisningen av pensionsskulden görs i RS enligt blandmodellen. Kommunen måste därför räkna om pensionsskulden i RS-rapporteringen.

Detta på grund av:

  • RS-insamlingen måste följa den Kommunala Redovisningslagen
  • För att kunna göra uppföljningar av pensionsåtaganden på nationell nivå behöver redovisningen ske på ett så enhetligt sätt som möjligt
  • Jämförelser mellan kommuner försvåras om redovisningen görs olika.

Hittar du inte din fråga här?

I pdf-filen med instruktioner kan du genom att ange ett ord i sökfältet leta dig fram till rätt ställe i dokumentet.

Du är även välkommen att skicka din fråga via e-post till uls@scb.se eller ringa till vår uppgiftslämnarservice telefon 010-479 60 65.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCBFS 2018:21). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting.

Aktuellt

Följande statsbidrag redovisas som generella, konto 829 på rad 740 i fliken Skatter, bidrag o fin poster

  • Den del av välfärdsmiljarderna som fördelas utifrån flyktingvariabler
  • Byggbonus 
  • Bidrag för ensamkommande unga över 18 år
  • Bidrag för att minska antalet långtidsarbetslösa

 

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskommuner