Till innehåll på sidan

Utförarregistret

Utförarregistret är en årlig insamling av de företag som kommuner och landsting/regioner har köpt verksamhet av. Undersökningen fungerar som en ytterligare specificering av räkenskapssammandragets (RS) motpartsredovisning gällande privata utförare inom pedagogisk verksamhet, vård och omsorg och flyktingmottagande.

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att få mer detaljerad information om företag som utför kommunal och landstingskommunal verksamhet. Uppgifterna kommer användas av riksdag och regering som analysunderlag, urvalsram och för jämförelse mellan kommuner respektive landsting/region. Uppgifterna används även för att göra personalstatistiken för den kommunala sektorn mer komplett samt för jämförelse mot RS.

Instruktioner

Här finns instruktioner för undersökningen och specificeringar av vilka verksamheter vi samlar in uppgifter om:

Verksamhetsindelning, kommun (PDF)

Verksamhetsindelning, landsting (PDF)

Instruktioner kommer inom kort

Lämna uppgifter

Från och med i år rapporteras utförare via filinlämning, det innebär att undersökningen endast har ett par inloggningsuppgifter. När du har loggat in kan du ladda ned en Excelfil som innehåller förra årets rapporterade uppgifter. Uppdatera och komplettera filen med uppgifter för aktuellt insamlingsår. Skicka sedan in filen via samma inloggningsuppgifter.

Det är uppgiftslämnarplikt på variablerna verksamhetsområde, belopp, organisationsnummer och utförarens namn. Har man inte organisationsnumret till sin utförare kan man söka efter det på Bolagsverket eller på SCB:s arbetsställesök. Hittar man ändå inte organisationsnumret är det viktigt att fylla i korrekt namn och adress till utföraren.

Bolagsverket

Sök CfarNr (arbetsställe)

Jämförelse mot RS

Lämnade uppgifter ska överensstämma mot rapporterade uppgifter i RS.
En sammanställning av uppgifter från utförarregistret och RS finns via inloggningsuppgifterna, i blankett Jämförelse UF och RS. Här visas också eventuella differenser som behöver kontrolleras och åtgärdas.

Tidsplan

  • 25 februari 2019 - inloggningsuppgifter skickas ut
  • 21 mars 2019 - sista insändningsdag

Vanliga frågor

Hur kommer det sig att Excelfil på inloggningssidan är tom?

Det beror på att kommunen eller landstinget/regionen inte rapporterade uppgifter förra år. Då behöver man fylla i alla sina utförare i filen för aktuellt insamlingsår på egen hand, och skicka in filen. Det är inte möjligt att justera rapporterade utförare från tidigare år.

Hur fungerar jämförelsen mot RS?

Jämförelsen mot RS nås via inloggningsuppgifterna och uppdateras med uppgifter varje natt. Jämförelsen fungerar först då uppgifter har rapporterats till både utförarregistret och RS, det framgår om uppgifterna skiljer sig åt mellan undersökningarna och om de behöver åtgärdas.

Vilka verksamheter och motparter är det man jämför mot i RS?

Vi jämför uppgifter från motpartsredovisningen i RS.

  • För kommuner är det uppgifter avseende pedagogisk verksamhet, vård och omsorg och flyktingmottagande med motpart 85 (föreningar/stiftelser), motpart 87 (privata företag) och extern motpart 5-7 (kommunägda företag).
  • För landsting/regioner är det uppgifter avseende hälso- och sjukvård med motparter privata företag/vårdgivare, landstingsägda företag inom egen koncern, ideella organisationer samt stiftelser och kyrkor.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikten omfattar variablerna verksamhetsområde, belopp, organisationsnummer samt utförarens namn. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, samt även av SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2018:22) om uppgifter till statistik om privata utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ufreg