Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:22

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg;

Publicerad: 2018-11-29

Beslutat den 20 november 2018:

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Denna föreskrift ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg.

2 § Kommuner och landsting ska på begäran av SCB lämna uppgifter rörande alternativa utförare av verksamhet inom skola, vård och omsorg som är finansierade av kommunen eller landstinget. Uppgifterna ska lämnas till SCB.

3 § De uppgifter som ska lämnas är 1. typ av verksamhetsområde, 2. beloppet för den köpta verksamheten, och 3. utförarens organisationsnummer och namn. De lämnade uppgifterna ska avse förhållandena under det närmaste föregående kalenderåret.

4 § Uppgifterna ska lämnas årligen senast vecka 16. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt.

5 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form. Vid insamlingstillfället lämnar SCB upplysningar och närmare anvisningar för hur insamlingen går till.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2015:8) om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg upphör att gälla.

SCB-FS 2020:6