Till innehåll på sidan

Nyhet

Aktiviteten i ekonomin ökade i januari

Senast uppdaterad: 2021-03-09

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,9 procent i januari 2021, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

– Utvecklingen i januari fortsatte i linje med den mer försiktiga återhämtning vi sett sedan augusti, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Hushållskonsumtionen vände upp i januari, säsongsrensat och jämfört med december månad, efter minskningar de två föregående månaderna. Mer information finns i den månatliga indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter.

Säsongrensad volymutveckling och indexnivå

 

Aktiviteten i ekonomin var 2,9 procent lägre i januari 2021, kalenderkorrigerat och jämfört med januari 2020.

Den okorrigerade utvecklingen jämfört med januari 2020 var -5,4 procent. Månaden hade två arbetsdagar färre 2021 jämfört med föregående år.

Förändrad publicering i april

I samband med publiceringen den 8 april av statistiken för februari genomförs flera förändringar för att samordna indikatorn med SCB:s ordinarie rutiner för statistikproduktion.

Publiceringen flyttas till 09.30 och kommer dels att bestå av en statistiknyhet publicerad under produktsidan Nationalräkenskaper övrigt, dels av en tabell i statistikdatabasen under samma rubrik. I samband med detta byter aktivitetsindikatorn namn till BNP-indikator månad.

Publiceringstillfällen för resten av året finns listade i publiceringskalendern. Indikatorn klassas fortsatt som statistik under uppbyggnad och är inte en del av den officiella statistiken.

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 5,5 procent medan produktionssidan visade en minskning med 5,2 procent, båda jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd utveckling för aktivitetsindikatorn på -5,4 procent.

Länkar

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (Excelfil)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn

Månatliga indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter

Nationalräkenskaper övrigt

Publiceringskalendern

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Etiketter