Till innehåll på sidan

Nyhet

EU granskar svensk officiell statistik

Senast uppdaterad: 2022-05-09

Inför en kalender där ändrade publiceringsdatum syns och rapportera om eventuella informationssäkerhetincidenter. Det är några rekommendationer som experter från EU ger Sverige efter en granskning av den officiella statistiken i vintras.

EU granskar regelbundet medlemsländernas produktion av europeisk statistik. Granskningen görs utifrån Riktlinjerna för europeisk statistik och omfattar den institutionella miljön, de statistiska processerna och de statistiska produkterna.

I december 2021 besökte experter från EU Sverige. Det är i första hand SCB som granskades men även Skolverket, Migrationsverket, Ekonomistyrningsverket och Folkhälsomyndigheten ingick i granskningen.Granskningen resulterade i sammanlagt 22 rekommendationer. Fem av dem behöver åtgärdas för att Sverige ska uppfylla riktlinjerna, övriga 17 rekommendationer är förbättringsåtgärder.

De fem rekommendationer som behöver åtgärdas för att uppfylla riktlinjerna är:

  • Stärk kraven på statistiska kvalifikationer vid rekrytering av generaldirektör samt statistikchefer i de andra statistikansvariga myndigheterna
  • Beskriv eventuella informationssäkerhetsincidenter genom återkommande rapporter
  • Säkerställ att statistik som tillgängliggörs innan offentliggörande är begränsad, välmotiverad, kontrollerad och att information om detta finns publicerad
  • Tillgängliggör en kalender där förändringar av publiceringsdatum syns, inklusive förklaringar och anledningar till varje avvikelse
  • Se till att möjligheten att lämna ut mikrodata för utredningsändamål upphör

SCB har framhållit att några av rekommendationerna inte är relevanta eller redan har påbörjats. Under sommaren 2022 ska beskrivningar av vad som redan är på plats och åtgärder som ska genomföras publiceras. EU:s statistikmyndighet Eurostat följer upp åtgärderna årligen under de närmaste fem åren.

Länkar

Samordning av europeisk statistik i Sverige

Här finns rapporten som pdf