Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:11

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik för företag (BAST)

Publicerad: 2022-03-08

Hämta föreskriften:

om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik för företag (BAST);
beslutade den 1 mars 2022.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-ningen (2001:100) om den officiella statistiken.
1 § Icke-finansiella företag ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna ska lämnas varje kvartal och kommer att användas för balansstatistik. De företag som ska lämna uppgifterna är icke-finansiella företag samt filialer till icke-finansiella företag i utlandet.
2 § Uppgifterna ska avse förhållandena under kalenderkvartalet och ska lämnas senast den tjugonde dagen den månad som följer närmast efter kvartalets slut. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna ska lämnas vid en senare tidpunkt.
2
3 § De uppgifter som skall lämnas framgår av bifogad blankett med beteck-ningen Kvartalsuppgift Balansstatistik.
__________
Denna författning träder i kraft den 31 mars 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2012:6) om balansstatistik för företag upphör at gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

  

JOAKIM STYMNE                                  

(Generaldirektör)

Daniel Vallström

                                                                 (Ekonomisk statistik och analys)