Till innehåll på sidan

Föreskrifter och allmänna råd

SCB ger ut föreskrifter som publiceras i SCB:s författningssamling (SCB-FS). I SCB-FS publiceras också Konjunkturinstitutets och Medlingsinstitutets föreskrifter om att lämna uppgifter till statistikundersökningar.

Föreskrifterna i SCB:s författningssamling delas upp i områdena uppgiftslämnande, konsumentprisindex och offentliggörande av officiell statistik. Föreskrifter är bindande. Det innebär att de är rättsregler som bestämmer hur enskilda och myndigheter ska agera.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. Rekommendationerna anger hur någon kan eller bör agera i ett visst fall.

Visa föreskrifter för:
Visa föreskrifter för:
Författningsnr. Rubrik Område Uppgiftslämnare
SCB-FS 1996:08 Statistiska centralbyråns föreskrifter om författningar som upphör att gälla; Upphävandeföreskrift
SCB-FS 1997:15 Föreskrifter om ändring av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling; (omtryck) Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 1998:07 Föreskrifter om ändring av Turistdelegationens föreskrifter Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 1999:20 Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla; Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2018:06 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2018:03 Förordning om upphävande av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2017:19 Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2000:08 Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla; Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2017:05 Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2016:25 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex; Konsumentprisindex Företag
SCB-FS 2016:18 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshus; Boende, byggande och bebyggelse Företag
SCB-FS 2016:07 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till Försäljningsstatistik; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2016:06 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om personalutbildning inom företagen; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2016:02 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om industrins vattenanvändning; Energi Företag
SCB-FS 2001:11 Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2002:27 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänster Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2003:22 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om industrins varuproduktion. Upphörande Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2004:09 Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2004:22 Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2006:09 Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla Upphävandeföreskrift
SCB-FS 2009:09 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om investeringar; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2009:21 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om outhyrda lägenheter Boende, byggande och bebyggelse Företag
SCB-FS 2010:06 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn; Arbetsmarknad Företag
SCB-FS 2018:11 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2015:14 Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2014:03 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom småföretag; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2014:01 Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla; Alla
SCB-FS 2012:05 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utländska handelskrediter (HKU); Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2012:21 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till sysselsättningsstatistik för privat sektor; Arbetsmarknad Företag
SCB-FS 2011:02 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om hyror i bostadslägenheter; Boende, byggande och bebyggelse Företag
SCB-FS 2015:03 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer; Handel med varor och tjänster Företag
SCB-FS 2016:03 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2018:20 Statistiska centralbyråns föreskrifter om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:12) om uppgifter till statistik om kommunernas prognostiserade resultaträkning, med tilläggsuppgifter, Resultaträkningsprognosen; Upphävandeföreskrift Offentlig sektor
SCB-FS 2018:22 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg; Skola, vård och omsorg Offentlig sektor
SCB-FS 2018:24 Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2022:06 Medlingsinstitutets föreskrifterom uppgifter till statistik om löner för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn; Priser och konsumtion Företag
SCB-FS 2019:07 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:8) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag; Företagens användning av it Företag
SCB-FS 2019:11 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnader; Miljö Företag
SCB-FS 2019:13 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder; Bostäder Företag
SCB-FS 2019:15 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda lägenheter; Boende, byggande och bebyggelse Företag
SCB-FS 2019:21 Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektor Konjunkturstatistik om löner inom privat sektor
SCB-FS 2019:22 Medlingsinstitutets föreskrifter om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EUundersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour CostIndex; Statistik om bonus till EU-undersökningarna
SCB-FS 2019:24 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan Utbildning och forskning Offentlig sektor
SCB-FS 2020:04 SCB:s föreskrifter om skyldighet för kommuner och regioner att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling; Forskning och utveckling Offentlig sektor
SCB-FS 2020:06 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:22) om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg; Ändringsföreskrift Offentlig sektor
SCB-FS 2020:07 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:24) om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan; Ändringsföreskrift Offentlig sektor
SCB-FS 2020:10 Föreskrifter om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1992:20) om uppgifter till statistik om vattenbruk; Vattenbruk
SCB-FS 2020:15 Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020 Arbetsmarknad Företag
SCB-FS 2020:16 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:15) om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda lägenheter; Uppgiftslämnande Företag
SCB-FS 2020:23 Statistiska centralbyråns föreskrifterom kommunernas, regionernas och privata sektorns skyldighetatt lämna uppgifter till statistik om sjukfrånvaro Arbetsmarknad Företag
SCB-FS 2022:05 Föreskrifter om ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:7) om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall; Regionernas kvartalsutfall Offentlig sektor
SCB-FS 2020:28 SCB:s föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion Företag Företag
SCB-FS 2021:03 Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om personalutbildning inom företagen Uppgiftslämnande Företag
SCB-FS 2021:10 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor; Företag Företag
SCB-FS 2021:12 Föreskrifter om upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2002:27) om uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänster; Uppgiftslämnare Företag
SCB-FS 2021:13 Föreskrifter om ändring av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2020:15) om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbtskraftskostnadens nivå och struktur 2020; Arbetsmarknad Företag
SCB-FS 2021:15 Statistiska centralbyråns föreskrifterom kommunens skyldighet att lämna uppgifter tillstatistik om ny-, till- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt rivning av flerbostadshus; Uppgiftslämnande Offentlig sektor
SCB-FS 2021:17 Föreskrifter om upphävande av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2003:6) om uppgifter till statistik om EU-undersökningen Strukturlönestatistik 2002; Strukturlönestatistik
SCB-FS 2021:18 Föreskrifter om upphävande av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2010:9) om uppgifter till statistik om löner (longitudinella studier); Statistik om löner
SCB-FS 2021:19 Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom kommunal sektor; Konjunkturstatistik Offentlig sektor
SCB-FS 2021:22 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om lediga jobb och vakanser inom privat sektor, primärkommuner och regioner; Statistik om lediga jobb
SCB-FS 2021:23 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sysselsättning inom primärkommuner och regioner; Statistik om sysselsättning Offentlig sektor
SCB-FS 2021:28 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödsel; Uppgiftslämnande Företag
SCB-FS 2021:33 Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion; Industrins varuproduktion Företag
SCB-FS 2021:34 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer; Handel med EU:s medlemsländer
SCB-FS 2021:35 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor; Särskilda varuförflyttningar
SCB-FS 2021:36 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om export fördelad efter faktureringsvaluta Export Företag
SCB-FS 2021:38 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till faktorprisindex för byggnader; Faktorprisindex för byggnader Företag
SCB-FS 2021:39 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled; Prisindex Företag
SCB-FS 2022:02 Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för kommuner och regioner att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling i Sverige; Forskning och utveckling Offentlig sektor
SCB-FS 2022:03 Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn; Forskning och utveckling Företag
SCB-FS 2022:04 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder; Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar Offentlig sektor
SCB-FS 2022:08 Statistiska centralbyråns föreskrifterom uppgifter till ekonomisk statistik per kvartal; Ekonomisk statistik Företag
SCB-FS 2022:09 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om omsättning; Omsättningsstatistik Företag
SCB-FS 2022:11 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik för företag (BAST) Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2022:10 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2010:6) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn; Statistik över yrken Företag
SCB-FS 2022:13 Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi; Företagens ekonomi Företag
SCB-FS 2022:14 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor; Näringsverksamhet Företag
SCB-FS 2022:16 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it; Företagens utgifter för it Företag
SCB-FS 2022:18 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter; Uppgiftslämnare Företag
SCB-FS 2022:20 Förordningom upphävande av Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:24) om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidrag Kommunalt vårdnadsbidrag Offentlig sektor
SCB-FS 2022:26 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget; Räkenskapssammandraget Offentlig sektor
SCB-FS 2022:28 Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:34) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer; Sveriges handel med EU:s medlemsländer
SCB-FS 2022:29 Föreskrifter om ändring av Statistiska centralbyråns föreskrifter (2021:33) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion; Industrins varuproduktion Företag
SCB-FS 2022:30 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag; it-användning i företag; Företag
SCB-FS 2023:02 Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovation i företagssektorn; Uppgiftslämnare Företag
SCB-FS 2023:04 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall; Offentlig sektor Offentlig sektor
SCB-FS 2023:05 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder; Offentlig sektor Offentlig sektor