Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Fyra av fem har haft undervisning på distans under coronapandemin

Senast uppdaterad: 2022-04-04

Minst fyra av fem elever på gymnasiet och högstadiet har haft undervisning på distans under coronapandemin, visar en ny studie från SCB. I gymnasieskolan var det vanligast i början – men för högstadieeleverna blev det mer undervisning på distans ju längre pandemin pågick.

Omfattningen har varierat under coronapandemin, både över tid och mellan skolor. Men större delen av eleverna på gymnasieskolans nationella program hade undervisning på distans i någon form under vårterminen 2020 till och med vårterminen 2021.

– Andelen var störst bland elever på högskoleförberedande program. Den var mycket lägre bland elever på introduktionsprogram eftersom de fick undantas från undervisning på distans, säger Paula Kossack, utredare på SCB.

I begreppet ”undervisning på distans” ingår här både fjärrundervisning och distansundervisning. Det första innebär att lärarna undervisar i ett mötesverktyg, det andra att eleverna arbetar självständigt med uppgifter de fått av lärarna.

Olika omfattning

Mängden undervisning på distans har varierat kraftigt under pandemin.

– På gymnasiet var omfattningen störst under vårterminen 2020. Bland eleverna som haft undervisning på distans var medianvärdet tolv veckor när tiden räknas samman. Under hösten sjönk det till tre veckor och vårterminen 2021 var det sju veckor, säger Paula Kossack.

På högstadiet var undervisning på distans däremot ovanlig i början av pandemin.

– Under vårterminen 2020 hade bara sju procent av eleverna i högstadiet undervisning på distans. Sedan ökade det rejält. Våren 2021 var motsvarande andel ungefär 80 procent.

Andel elever i procent som haft undervisning på distans i någon omfattning*

  VT 2020 HT 2020 VT 2021
Samtliga gymnasieelever 84–93 75–87 69–87
     Högskoleförberedande program 94–96 84–92 81–95
     Yrkesprogram 74–92 70–88 60–88
     Introduktionsprogram 59–77 38–53 33–50
Samtliga högstadieelever 7 33–34  79–81 

*De lägre andelarna i tabellens intervaller är de som säkert haft undervisning på distans. Det gäller elever i grupper där alla klasser fått lika mycket distansundervisning. De högre talen utgörs av den säkra andelen plus elever i grupper där bara en del klasser haft undervisning på distans eller där omfattningen varierat inom gruppen.

Statistiken kommer från en ny studie som SCB presenterar i rapporten ”Fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under coronapandemin”. Studien är den första i Sverige som mäter hur mycket undervisning på distans som eleverna på landets gymnasieskolor och högstadieskolor hade under coronapandemins tre första terminer. Rapporten innehåller även information om undervisning på distans i praktiken.

– Resultaten kompletterar Skolverkets och Skolinspektionens studier och rapporter. Uppgifterna kan användas i framtida utvärderingar och forskning om hur pandemin och undervisningen på distans har påverkat elevers lärande, säger Paula Kossack.

Lärarledd undervisning

I studien fick skolornas rektorer bland annat svara på om undervisning på distans inneburit mer eller mindre lärarledd tid för eleverna än under vanlig närundervisning.

– En knapp tredjedel av eleverna på högstadiet och på gymnasiet som fått undervisning på distans gick på skolor där rektorn bedömde att den innebar mindre lärarledd undervisning. Ungefär en femtedel gick på skolor där rektorn bedömde att det blivit mer lärarledd undervisning vid undervisning på distans.

Läs mer i statistiknyheten samt i rapporten:

De flesta elever har haft undervisning på distans under coronapandemin

Fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under coronapandemin (pdf)

Fakta: Om rapporten

Hösten 2021 genomförde SCB på uppdrag av regeringen en undersökning riktad till rektorer på landets samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor om mängden fjärr- och distansundervisning under coronapandemin.

Uppgifterna kommer i framtiden kunna användas för att utvärdera fjärr- och distansundervisningens effekter på elevernas lärande genom att undersöka deras vidare studier och etablering på arbetsmarknaden.

Enkäten handlade om:

  • omfattning av undervisning på distans och undantag från undervisning på distans
  • undervisning på distans vid frånvaro
  • hur skolorna har organiserat undervisning på distans
  • tekniska förutsättningar för undervisning på distans

Svarsfrekvensen var ungefär 50 procent bland grundskolor och ungefär 40 procent bland gymnasieskolor. Resultaten har räknats upp så att de motsvarar samtliga skolor.

Länkar

De flesta elever har haft undervisning på distans under coronapandemin

Fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under coronapandemin (pdf)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter