Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Utsläpp från svenska hushåll minskar

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll minskade under tredje kvartalet 2022. Minskningen förklaras främst av mindre utsläpp från personbilstransporter, visar ny statistik från SCB.

Totalt minskade hushållens utsläpp med närmare 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2021.

– Det förklaras främst av en minskning av utsläppen från personbilar, vilket framför allt är ett resultat av en ökad andel biobränsle i diesel. Procentuellt är minskningen från hushållen i samma storleksordning som den vi såg andra kvartalet 2020, alltså i början av coronapandemin, säger Annika Damm, analytiker på SCB.

Jämfört med nivåerna precis före pandemin – alltså tredje kvartalet 2019 – minskade hushållens utsläpp med 16 procent tredje kvartalet 2022.

Totalt uppgick utsläppen från den svenska ekonomin till 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter under tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med närmare 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Utsläppen minskar i flera branscher jämfört med motsvarande period förra året, men inte i alla.

– Till exempel ökade transportbranschens utsläpp med 7 procent på grund av ökade utsläpp från flygbranschen, säger Annika Damm.

Utsläpp av växthusgaser i tusen ton koldioxidekvivalenter

Branscher Tredje kvartalet 2022 Förändring jämfört med tredje kvartalet 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 133 -64 -2,9%
Utvinning av mineral 212 -5 -2,5%
Tillverkningsindustri 3 388 -34 -1,0%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 194 -58 -4,6%
Byggverksamhet 379 -66 -14,8%
Transportbranschen 1 518 100 7,1%
Övriga tjänster 713 -92 -11,4%
Offentlig sektor 87 -9 -9,7%
Hushåll och ideella organisationer 2 057 -250 -10,8%
Totala ekonomin 11 681 -478 -3,9%

Läs mer i statistiknyheten:

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers produktionsbaserade utsläpp oavsett var i världen dessa sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Länkar

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

Utsläppen från flyget fortsätter att öka

Svenska utsläpp minskade med ett ton per person under pandemin

Svenska utsläpp nästan oförändrade

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter