Till innehåll på sidan

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Här redovisas den indikatorbaserade nationella uppföljningen av genomförandet av agendan i Sverige.

På global nivå följs målen upp med hjälp av drygt 230 unika indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 60-tal nationellt anpassade indikatorer. Här redovisar vi 174 av de 297 indikatorer som finns i den nationella indikatorlistan. 50 av dessa är nationella indikatorer som enbart tas fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. Dessa har markerats med ett (N) efter indikatornumret. Två av indikatorerna är så kallade proxyindikatorer som ersätter den globala indikatorn. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige. Dessa indikatorer markeras med ett (P) efter indikatornumret.

Mer om SCB:s arbete med Agenda 2030, analyser och rapporter