Till innehåll på sidan

Miljöbalken

Undersökningar om Miljöbalken

Skyddad natur

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Markanvändning, Miljöbalken, Nationalpark, Natura 2000, Naturreservat, Naturtyp

Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver hur bebyggelsen utvecklats inom områden av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel, sedan bestämmelserna trädde i kraft 1987. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad.

Bebyggelse, Fritidshus, Kust, Miljöbalken, Riksintresse