Till innehåll på sidan

Markanvändning

Undersökningar om Markanvändning

Markanvändningen i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Bebyggelse, Markanvändning, Markägande

Markanvändning i tätorter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar arbetsställen och anställda inom handelsområden. Även handelsområdenas arealer redovisas. Handelsområden är sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilshandel sker med minst 100 anställda.

Bebyggelse, Handel, Handelsområde, Markanvändning, Tätorter

Grönytor i och omkring tätorter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Bebyggelse, Grönområden, Markanvändning, Tätorter

Fritidshusområden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Bebyggelse, Fritidshus, Markanvändning

Bebyggd mark i strandnära lägen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver i vilken omfattning som kustområden och stränder är påverkade av bebyggelse. Statistiken innehåller uppgifter om hur stora kust- och strandområden som är påverkade av bebyggelse samt antal byggnader som är kust- och strandnära, det vill säga byggnader som ligger inom 100 meter från vattnet.

Bebyggelse, Kust, Markanvändning, Strandskydd

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Bränsle, Import och export, Markanvändning, Priser, Torv, Utsläpp

Tätorter; arealer, befolkning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län.

Bebyggelse, Befolkning, Demografi, Markanvändning, Småorter, Tätorter

Skyddad natur

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Markanvändning, Miljöbalken, Nationalpark, Natura 2000, Naturreservat, Naturtyp

Statistik för avrinningsområden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar markanvändning, bebyggelse och näringsstruktur i avrinningsområden. I redovisningen ingår uppgifter om markanvändningstyper, jordbruksmarkens användning, antal husdjur, befolkning samt uppgifter om avlopp för småhusfastigheter och lantbruksfastigheter.

Markanvändning

Markanvändning enligt Svenska MarktäckeData (SMD)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver hur marken ser ut och hur den används utifrån bearbetningar av satellitbildsprodukten Svenska Marktäckedata (SMD). Statistiken har tagits fram som en engångsstudie. Någon uppföljning är inte möjlig då Svenska Marktäckedata inte uppdateras.

Markanvändning

Transportinfrastrukturens markanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av transportinfrastrukturens samlade markanspråk. Arealuppgifter redovisas för olika kategorier av infrastruktur så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Statistiken har ett särskilt fokus på vägar där även uppgifter om väghållare redovisas.

Flygplatser, Hamnar, Järnvägar, Markanvändning

Arbetsplatsområden utanför tätort

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar sysselsatta, antal arbetsställen och dominerande branscher i arbetsplatsområden utanför tätorter. Arbetsplatsområden utanför tätorter är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 förvärvsarbetande, till exempel industriområden, gruvområden, vårdinstitutioner, flygplatser, kärnkraftverk och militära anläggningar.

Arbete, Bebyggelse, Markanvändning