Till innehåll på sidan

Markanvändning

Undersökningar om Markanvändning

Markanvändningen i Sverige

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Markanvändning Markägande

Detaljhandelns geografi

Statistiken beskriver detaljhandelns utbredning i Sverige, med siffror över markanvändning och tillgänglighet. SCB:s egen avgränsning av Handelsområden ringar in samlingar av arbetsställen för detaljhandel.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Handel Handelsområde Markanvändning Tätorter

Grönytor i och omkring tätorter

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Grönområden Markanvändning Tätorter

Fritidshusområden

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Fritidshus Markanvändning

Torv

Statistiken visar produktion av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om skörd av torv för energi och odling, koncessioner för energitorv, samt miljöeffekter vid torvförbränning. Statistiken tas fram årligen. Äldre rapporter innehåller ytterligare statistik om torvproduktion.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Import och export Markanvändning Priser Torv Utsläpp

Tätorter

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Befolkning Demografi Markanvändning Småorter Tätorter

Skyddad natur

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om bland annat naturvårdsavtal, skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Markanvändning Miljöbalken Nationalpark Natura 2000 Naturreservat Naturtyp

Statistik för avrinningsområden

Statistiken redovisas från och med 2020-10-06 som den del av Övrig statistik om markanvändning.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Markanvändning

Övrig statistik om markanvändning

Statistik om markanvändning och bebyggelsestrukturer i Sverige, från enskilda undersökningar som inte passar in under någon av de övriga rubrikerna.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Markanvändning

Verksamhetsområden

Statistiken visar antal anställda, antal arbetsställen, branscher och arealer för verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde kan bestå antingen av en koncentration av flera arbetsställen, som tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, eller ett område som karaktäriseras av storskalig och industriellt präglad markanvändning och har minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, gruvor och täkter, områden med industri, företagsparker och logistik eller områden med högskolor, universitet och vårdinrättningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Bebyggelse Markanvändning