Till innehåll på sidan

Statistisk metod

Artiklar om Statistisk metod

Ny ramlagsförändring påverkar AKU under året

Från årsskiftet ändras upplägget för arbetskraftsundersökningarna, AKU. Förändringen görs för att möta en ramlagsförändring för arbetskraftsundersökningar (LFS) som genomförs i hela EU. Det här påverkar publiceringarna från AKU 2021 från och med månadspubliceringen tisdag 23 februari.

Övrigt Etiketter: Arbetsmarknad Statistisk metod

Digital rapportering ska underlätta för företagen

För att minska företagens kostnader relaterade till statistikrapportering, har SCB arbetat för att göra en helt digital rapporteringskedja möjlig.

Övrigt Etiketter: Statistisk metod

JOS ger bättre statistik

FN menar att tillförlitlig statistik är vägen att gå för att nå en värld av hållbar utveckling. SCB:s vetenskapliga tidskrift Journal of Official Statistics är en av pusselbitarna för att nå dit.

Övrigt Etiketter: Statistisk metod Agenda 2030

Nytt stöd inkluderar transpersoner i undersökningar

Hur mäter man kön och ställer frågan på ett inkluderande sätt i en undersökning? Statistikmyndigheten SCB har nu tagit fram ett stödmaterial till offentliga aktörer som vill inkludera binära och icke-binära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Övrigt Etiketter: Statistisk metod

Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen

Under 2016 var 355 600 arbetslösa enligt SCB och 367 200 inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Nivåerna är snarlika och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Statistikskolan Statistisk metod

Så gör SCB en befolkningsframskrivning

Sveriges befolkning växer och förväntas fortsätta göra så även i framtiden. Så här beräknar SCB den framtida befolkningens storlek och sammansättning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi Statistisk metod

Så ställer du frågor i en statistisk undersökning

Mycket av den statistik som produceras bygger på frågor som ställs till individer. I Välfärds statistikskola beskriver vi vad du ska tänka på då du konstruerar frågor till en statistisk undersökning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Mätteknik – att kommunicera med uppgiftslämnare

Mycket av den statistik som produceras bygger på frågor som ställs i undersökningar. För att få god kvalitet i statistiken krävs att de som deltar i undersökningen förstår frågorna på rätt sätt. Välfärds statistikskola berättar mer om frågekonstruktion.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Intervju: Som du frågar får du svar

Mäter våra frågor det vi vill att de ska mäta? En missuppfattad fråga skapar mätfel som ofta inte syns i statistiska tabeller och diagram.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

SCB:s statistik vilar på tre basregister

I den här artikeln berättar metodstatistiker Natalie Jansson om kvalitetsfrågor i SCB:s tre basregister.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Säsongrensning avslöjar utvecklingen

I den här artikeln om statistiska metoder berättar metodstatistiker Yingfu Xie om säsongvariationer och säsongrensning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Röjandekontroll – viktig för statistikens kvalitet

I den här artikeln om statistiska metoder berättar metodstatistiker Lars-Erik Almberg om vad som menas med statistisk röjandekontroll och vilket stöd som finns för röjandekontroll på SCB.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Imputera – att ersätta saknade värden

I den här artikeln berättar metodstatistiker Stefan Berg om imputering – ett sätt att hantera saknade värden i en datamängd.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Så kan vi göra statistik av big data

Big data, en stor mängd obehandlad data, sägs kunna ge oss mängder av värdefull information om vårt samhälle. Men vad är big data egentligen och vad har det för betydelse för statistikbyråer världen över? Välfärds statistikskola tittar närmare på begreppet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Att hitta och hantera fel i SCB:s data

I den här artikeln berättar metodstatistiker Karin Lindgren om hur SCB arbetar med effektiv granskning. Granskning, eller datagranskning, innebär att säkerställa att den statistik och de register som vi framställer håller tillräcklig kvalitet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Hur stort får bortfallet vara?

Bortfall innebär att man inte får svar från alla man frågar i en statistisk undersökning. I den här artikeln om statistiska metoder berättar enhetschef Gustaf Strandell om problemen med bortfall och hur man kan justera för bortfall.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Vad innebär osäkerhetsintervall?

Osäkerhetsintervall är en uppskattning av osäkerheten i statistikuppgifter. Det uppstår då man endast undersöker ett urval från de man vill uttala sig om.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Hur stor är sannolikheten att få vara med i en undersökning?

Många av SCB:s statistikprodukter bygger på urvalsundersökningar. I en urvals­undersökning undersöks en så kallad population som till exempel kan bestå av alla personer i Sverige som är 16 år eller äldre eller alla företag i Sverige med minst två anställda.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Undersökningsdesign är en investering

I utformningen av en statistisk undersökning är det viktigt att tänka på använ­dar­nas behov, tänkta tabeller och vilket eller vilka datainsamlingsmetoder som ska användas.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Statistik är förenat med osäkerhet

Här får du lära dig mer om kvalitet i statistiken, det vill säga i de statistikvärden (skattningar) som SCB redovisar för användare och kunder. Den handlar också om osäkerhet i statistiska undersökningar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Vad är statistik?

Med statistik menas vetenskapen om metoder för insamling, bearbetning, redovisning och analys av data. Statistik är också den siffermässiga beskrivningen av en viss företeelse, till exempel i tabellform. Statistik har alltså två betydelser: dels metodiken eller processen, dels informationen eller själva produkten.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistisk metod

Att jämföra inkomster för hushåll

SCB får ofta frågor om hushållens inkomster. Att kunna jämföra inkomster för hushåll är viktigt, men det är inte lika lätt som att jämföra inkomster för individer. Statistikskolan reder ut problematiken.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod

Är det statistiskt säkerställt?

Vid jämförelser mellan olika värden i statistiken talas om statistiskt säkerställda skillnader. Det är skillnader som troligen inte bara kan förklaras av slumpen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Politik och demokrati Statistikskolan Statistisk metod

Mer bortfall i statistiken

Det blir allt vanligare med bortfall i statistiska undersökningar. Detta är ett problem eftersom ett stort bortfall i en undersökning innebär att resultaten kan bli missvisande.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Om SCB Statistikskolan Statistisk metod

Percentiler visar fördelningar

Statistiken kan ge bra information om hur till exempel inkomster fördelar sig i befolkningen eller i en grupp. Percentiler är ett sätt att redovisa fördelningar av sådant som inkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod