Till innehåll på sidan

Utrikes handel och sjöfart 1858–1910 (BiSOS F)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet utrikes handel och sjöfart

Innehållet

Digitaliserade publikationer i denna serie

Kommerskollegium utgav den underdåniga berättelsen om handel och sjöfart för åren 1858–1910. Serien har publicerats i följande, delvis parallellt utgivna delar:

  • 1858–1890: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart
  • 1891–1894: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. I, Utrikes handeln
  • 1891–1894: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Utrikes handel och sjöfart. II, Utrikes sjöfarten
  • 1895–1910: Bidrag till Sveriges officiella statistik. F, Handel

Svenska och Norska konsulers ämbets­berätt­elser till Utrikes­departementet

Berättelser om handel och sjöfart från de förenade rikenas konsuler

Berättelserna från konsulerna innehåller både text och statistiska upp­gifter om handel och sjöfart, uppdelat på fem världs­delar, respektive länder och utvalda städer. Dess­utom redo­visas för­håll­andet mellan ut­ländska samt svenska mynt, vikter och mått.

Utdrag ur berättelserna finns i tabell 6 i BISOS F för åren 1871–1882, därefter hänvis­ning till dessa berätt­elser för åren 1883–1884 i tabell 6 och för åren 1885–1890 i tabell 8 samt i inled­ningen till häftena 1891:I 1894:I (Utrikes handel) hänvisas till berättelserna.

Konsulsberättelserna från åren 1877–1893 offent­lig­görs 1878–1894 i Berätt­elser om handel och sjö­fart från de förenade rikenas konsuler.

Från 1895 offentliggörs konsuls­berätt­elserna av Sveriges allmänna export­förenings tid­skrift Svensk Export.

Sveriges utrikes handel och sjöfart 1819–1857 finns i Föregångare till BiSOS F