Till innehåll på sidan

Fångvården 1838–39 och 1847–1858

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet fångvården. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Titel: Styrelsens öfver fängelser och arbets­inrätt­ningar i riket under­dåniga berätt­else om fång­vården.

Styrelsens över fängelser och arbets­inrätt­ningar i riket under­dåniga berätt­else om fång­vården inne­håller statist­iska upp­gifter i rikets län om fång­vårdens alla förvalt­nings­grenar. Den under­dåniga berätt­elsen är indelad i:

  1. Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmän­het, samt sär­skildta slag deraf
  2. Förhållandet inom Fängelserne och Krono‑Arbets‑Corpsen, samt verk­ning­arne af det der­städes använda behand­lings­sätt
  3. Religionsvården
  4. Helsovården
  5. Fängelse-Byggnademe
  6. Fångars och Krono‑Arbets­karlars bekläd­nad och under­håll m.m.
  7. Fångars och Krono‑Arbets­karlars syssel­sätt­ning, samt verkan deraf till minsk­ning i Statens ut­gifter för deras underhåll
  8. Inkomster och utgifter vid Fängelserne och vid Krono‑Arbets‑Corpsen.

Senare statistik

Se även