Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvården 1851–1860

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet hälso- och sjukvård. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Titel: Sundhets-Collegii underdåniga berätt­elser om medicinal­verket i riket.

Indelning

 1. Kongl. Sundhets‑Collegii embets‑verk­samhet
 2. Summarisk öfversigt af Medicinal­fondens utgifter och inkomster
 3. Öfversigt af allmänna helso­vården i riket
 4. Skyddskoppymp­ningen
 5. Sammandrag af rapporter från Civila sjuk­vårds­inrätt­ningar
 6. Sammandrag af rapporter om de å rikets samlige offent­liga sjuk­inrätt­ningar vårdade veneriske sjuke
 7. Helso- och sjukvården vid armén och flottan
 8. Sammandrag av läkarnes embets­berätt­elser om medio­legala för­rätt­ningar
 9. Undervisningen vid Carolinska Medico‑Chirurg­iska Institutet
 10. Understöd till veten­skapliga utrikes resor
 11. Apoteksväsendet
 12. Barnmorske­väsendet
 13. Veterinärväsendet

1851 utkom bihanget: Inledning till och åter­blick över 3:dje avdel­ningen Om all­männa hälso­till­ståndet i riket af Fr. Th. Berg.

1853 utkom bihanget: Berättelse om Kolera­farsoten i Sverige år 1853.

Senare statistik