Till innehåll på sidan

Utrikes handel och sjöfart 1819–1857

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet utrikes handel och sjöfart. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Sammanfattande serietitel: Underdåniga berättelser om Sveriges utrikes handel och sjöfart.

Serien är föregångare till Bidrag till Sveriges officiella statistik F (BiSOS F).

Statistiken om Sveriges utrikes handel och sjöfart för åren 1830–1857 utgavs i de tre följande serierna:

General-sammandrag öfver rikets import och export/ General­tull­styrelsen 1819–1831

Kungliga generaltulldirektionen, senare General­tull­styrelsen, började 1820 ge ut statistik över Sveriges import och export, baserad på tull­kamrarnas upp­gifter. Statistiken om­fattar import och export av varor och deras tull­värde, dess­utom en summarisk över­sikt över inkomna och utgående fartyg.

Sammandrag af consulernes insände skepps-listor öfver till deras districter år ... an­lände och der­ifrån af­gångne svenska fartyg / Commerce-Collegium 1824–1827

År 1829 publicerade Kommers­kollegium samman­drag över svenska konsulers skepps­listor för åren 1824–1827. Dessa inne­håller upp­gifter om svensk skepps­trafik mellan Sverige och andra länder, samt upp­gifter om vilka varor som import­erades till och export­erades från Sverige.

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828–1857

Konsulernas skeppslistor för åren 1828–1876 ingår i denna serie samt i efterföljaren BiSOS F. Konsulernas berättelser om handel och sjöfart för åren 1877–1893 publicerades i en egen serie.

Senare statistik

Se även