Till innehåll på sidan

Statistisk årsbok för Sverige 1914–2014

Senast uppdaterad: 2019-05-22

1914 började Statistisk årsbok publiceras som kom att symbolisera summan av statistisk informa­tion i Sverige. Den gavs ut i 100 år och 2014 kom den sista utgåvan.

Äldre statistik

Sveriges officiella statistik i sammandrag 1870–1913

Om Statistisk årsbok för Sverige

Årsboken var från början tvåspråkig – svenska och franska – vad gäller tex­trubriker och tabell­huvuden. Förutom aktuell statistik inne­höll årsboken också långa tids­serier, för befolk­nings­statistiken ända till­baka till 1700‑talet. Dess­utom ingick Intern­ationella över­sikter och en förteck­ning över utgiv­ningen i serien Sveriges officiella statistik. I 1920 års utgåva fanns t.ex. en tabell över "Dödade älgar och dödade skade­djur åren 1851–1918".

1952 var det dags för en genom­gripande föränd­ring av Statistisk årsbok. Tids­seriernas längd begränsades, i regel till tio år. Ett antal nya områden tillkom bl.a. social­för­säkring, social­vård och fång­vård. Även tabellerna fören­klades och blev mer lättill­gängliga genom att mycket stora tabeller delades upp i flera mindre och genom att man undvek liggande tabeller. Omlägg­ningen gjordes successivt under åren 1952 till 1956. Ett tidens tecken var att engelskan ersatte franskan som utländskt språk.

Efter denna stora omarbetning fortsatte utveck­lingen av års­boken. Datorer, både stora och små, förbätt­rade och för­enklade fram­ställ­ningen. De första diagrammen – totalt fem diagram på två sidor – kom 1984. I samband med millennie­skiftet skedde formligen en diagram­explosion och varje avsnitt illu­stre­rades med flera tids­serie­diagram. Års­bokens utveck­ling speglar väl hur synen på statistisk informa­tion ändrats från slutet av 1800‑talet till början av 2000‑talet.

  • Fransk titel 1914–1951: Annuaire statistique de Suède
  • Engelsk titel 1952–1991: Statistical abstract of Sweden
  • Engelsk titel 1992–: Statistical yearbook of Sweden

 Alla utgåvor av Statistisk årsbok