Till innehåll på sidan

Arbete i linje med utbildningen vanligare bland examinerade

Publicerad: 2018-03-05

Under våren 2017 fick ett urval av universitets- och högskolestudenter som avslutat sina studier läsåret 2013/14 svara på en enkät om sin situation på arbetsmarknaden. Framför allt på generella program är det vanligt att avsluta sin utbildning utan examen.

Därför ingår både examinerade och de som har läst minst två år, men avslutat studierna utan examen i undersökningen. De vanligaste skäl som studenterna anger för att ha avslutat studierna utan examen är att de fick ett arbete, att de tappade studiemotivationen eller inte trivdes, att det var svårt att kombinera studierna med arbete eller att de anser att de inte behöver ett examensbevis.

Examensbeviset är viktigt för arbetet

Men stämmer det att det går lika bra på arbetsmarknaden oavsett om studenterna har ett examensbevis som de kan visa upp när de söker jobb eller inte? Statistiken pekar på att det lönar sig att fullfölja högskolestudierna och ta ut examensbeviset för den som vill ha ett arbete som är i linje med utbildningen. Det är en lägre andel av de utan examen som har ett arbete tre år efter avslutade studier (88 procent) jämfört med de som har examen (94 procent).

Dessutom har de med examen i högre grad arbeten som överensstämmer med utbildningen. Av de examinerade som arbetar anser 80 procent att arbetet helt eller till stor del stämmer överens med det område som utbildningen var inriktad mot, jämfört med 56 procent av de som inte har examen. Andelen som har svarat att arbetet inte alls överensstämmer med utbildningen är 6 procent för de examinerade och 22 procent för de utan examen.

Det finns tydliga skillnader i överensstämmelse mellan utbildning och arbete mellan de som har läst ett yrkesexamensprogram och de som har läst ett generellt program eller fristående kurser.

Av de med en yrkesexamen som har ett arbete anser 89 procent att arbetet helt eller till stor del stämmer överens med det område som utbildningen var inriktad mot. Detta jämfört med 67 procent av de som läst ett yrkesexamensprogram men inte avslutat med examen. Skillnaden förklaras delvis av att många yrkesexamensprogram leder till legitimationsyrken som kräver examen från relevant högskoleutbildning.

Högst överensstämmelse bland examinerade från yrkesexamensprogram

Studenter som avslutat högskolestudierna 2013/14 som var sysselsatta våren 2017 efter hur väl arbetet överensstämmer med det område utbildningen var inriktad mot. Procent.

Studenter som avslutat högskolestudierna 2013/14 som var sysselsatta våren 2017 efter hur väl arbetet överensstämmer med det område utbildningen var inriktad mot. Procent.

Överensstämmelsen mellan utbildning och arbete är högre bland de som läst ett yrkesexamensprogram och bland de som avslutat utbildningen med examen.

Rätt utbildning för arbetet

Bland de med en generell examen som har ett arbete anser 66 procent att arbetet helt eller till stor del stämmer överens med det område utbildningen var inriktad mot, jämfört med 49 procent bland de utan examen. Att överensstämmelsen generellt är lägre bland de som läst generella program eller fristående kurser kan delvis bero på att det är svårare att bedöma överensstämmelsen med arbetet för generella utbildningar.

De som arbetar inom ett område som inte alls överensstämmer med utbildningen fick svara på varför de gör det. De vanligaste orsakerna var att de saknar den erfarenhet som krävs, att de vill arbeta med annat, att det inte fanns några arbeten att söka inom området och att de saknar kontakter till arbetsgivare.

De som har ett arbete som överensstämmer med utbildningen är i större utsträckning nöjda med sitt arbete. Nästan 95 procent av alla (oavsett examen eller inte) med arbeten helt eller till stor del inom samma område som utbildningens inriktning är också ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Det kan jämföras med cirka 70 procent bland de som arbetar inom ett helt annat område än utbildningen var inriktad mot.

Majoriteten nöjda med arbetet

Totalt sett är de utan examen ungefär lika nöjda med sina arbeten som de med examen och det trots att de utan examen i större utsträckning har arbeten som inte alls överensstämmer med utbildningen. En förklaring kan vara att ett vanligt skäl för att ha ett arbete som inte alls överensstämmer med utbildningen är att de ville arbeta med annat. Bland de som angett att de arbetar inom ett annat område än utbildningens inriktning eftersom de ville arbeta med annat är 84 procent mycket eller ganska nöjda med sitt arbete. Bland de som angav andra skäl var 62 procent mycket eller ganska nöjda med sitt arbete.

Större nöjdhet med arbete som överensstämmer med utbildningen

Studenter som avslutat högskolestudierna 2013/14 som var  sysselsatta våren 2017 efter hur väl arbetet överensstämmer med det område utbildningen var inriktad mot och hur nöjda de är med sitt arbete. Procent.

Diagrammet visar studenter som avslutat högskolestudierna 2013/14 som var  sysselsatta våren 2017 efter hur väl arbetet överensstämmer med det område utbildningen var inriktad mot och hur nöjda de är med sitt arbete.

Andelen som är nöjda med sitt arbete är högre ju bättre arbetet stämmer överens med det område utbildningen var inriktad mot. Det är en mycket liten andel som är mycket missnöjda med sitt arbete och den andelen är störst bland de som har arbeten som inte alls överensstämmer med utbildningen.

Fakta

I undersökningen ingick högskolestudenter som haft sin sista termin under läsåret 2013/14 och som inte påbörjat högskolestudier före höstterminen 2007. Studenter utan examen skulle ha minst 120 avklarade poäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Totalt ingick 24 700 kvinnor och 15 100 män i populationen.

Yrkesexamensprogram

Utbildningsprogram som leder till en viss yrkesexamen och särskilda yrken, t.ex. läkarexamen.

Generella program

Utbildningsprogram som leder till en generell examen, t.ex. kandidatexamen. En generell examen kan också erhållas efter att ha läst fristående kurser. I generella examina ingår i denna uppföljning även konstnärliga examina.

Kontakt

Jonathan Baquedano

Telefon
010-479 69 48
E-post
jonathan.baquedano@scb.se