Till innehåll på sidan

Svagt etablerad – en utsatt grupp när arbetsmarknaden omvandlas

Publicerad: 2018-08-30

Bland dem som förvärvsarbetade och var anställda 2016 kategoriserades 8 procent som svagt etablerade. Svagt etablerade är en av arbetsmarknadens marginalgrupper. Risken att hamna utanför arbetsmarknaden är större för personer som är svagt etablerade jämfört med de som är etablerade. Det gäller i synnerhet för personer som nyss kommit in på arbetsmarknaden.

Rörligheten på arbetsmarknaden påverkas ofta av den underliggande strukturomvandlingen. Företag etableras, expanderar, läggs ned, vilket skapar förutsättningar för redan etablerade arbetstagare att byta arbete men också möjlighet för nya personer att ta sig in på arbetsmarknaden.

Enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) ökade antalet förvärvsarbetande mellan 20 och 64 år med nästan 98 000 från 2015 till 2016, en ökning med 2,2 procent. Totalt tog 303 000 personer sig in på arbetsmarknaden, 279 000 som anställda och 24 000 som företagare, och klassificerades som förvärvsarbetande medan 205 000 lämnade densamma.

Förvärvsarbetande men svagt etablerad

För att nyansera bilden och beskriva individens anknytning till arbetsmarknaden kan den registerbaserade aktivitetsstatistiken (RAKS) användas som komplement till RAMS.

Totala antalet förvärvsarbetande, anställda personer mellan 20 och 64 år, uppgick till drygt 3 770 300 under 2016. Av dessa kategoriseras nästan 8 procent som svagt etablerade. För att definieras som svagt etablerad ska personen ha en årsinkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten, där inkomsten beräknas utifrån personer med förgymnasial utbildning, med samma ålder och kön.

Nya på arbetsmarknaden oftare svagt etablerade

RAMS och RAKS kan separat och tillsammans belysa flöden mellan hur olika personer klassificeras och har för status på arbetsmarknaden över tiden. RAMS beskriver vilka personer som flödar in, blir kvar och flödar ut som förvärvsarbetande och RAKS hur många personer som antas vara svagt etablerade respektive etablerade på arbetsmarknaden.

Bland de 279 000 personer som tog sig in, och blev anställda, på arbetsmarknaden var en av fyra, 25 procent, svagt etablerade. Det är följaktligen vanligare att de som kommer in på arbetsmarknaden är svagt etablerade jämfört med samtliga anställda personer som även tidigare år var klassificerade som förvärvsarbetande. 

Flöden bland förvärvsarbetande 2015

Nio av tio av dem som 2015 förvärvsarbetade och sågs som etablerade på arbetsmarknaden var också etablerade på arbetsmarknaden 2016.

Bland gruppen svagt etablerade och förvärvsarbetande 2015 flödade nästan hälften, 44,5 procent, till gruppen etablerade 2016. Drygt en av tre, 35,1 procent, hade samma status som året innan och drygt en av tio, 10,8 procent, hade arbetat men haft en för låg inkomst för att klassificeras som förvärvsarbetande och var således också svagt etablerade.

Flödesmatris för personer, 20-64 år (2015 till 2016), procent

  Situation 2016
  FörvärvsarbetandeEj förvärvsarbetande
Situation 2015EtablableradeSvagt
etablerade
FöretagareSvagt
etablerade
Övrigt
Förvärvs-
arbetande
Svagt etablerade 44,5 35,1 1,9 10,8 7,7
Ej förvärvs-
arbetande
Svagt etablerade 27,1 12,5 1,8 35,7 22,4

Flöden bland ej förvärvsarbetande 2015

Bland personer som var svagt etablerade på arbetsmarknaden och inte klassificerade som förvärvsarbetande 2015, flödade fyra av tio in till gruppen förvärvsarbetande 2016. Drygt var fjärde fick arbetsmarknadsstatusen etablerad och förvärvsarbetande, var åttonde blev förvärvsarbetande men med svag anknytning till arbetsmarknaden. Det betyder att nästan 60 procent av de klassificerades som ej förvärvsarbetande och hade en svag anknytning till arbetsmarknaden 2015 också tillhörde gruppen ej förvärvsarbetande även 2016. Drygt en tredjedel av dessa var återigen svagt etablerade medan övriga, 22,4 procent, helt saknade anknytning till arbetsmarknaden.

Svagt etablerad – en utsatt grupp på arbetsmarknaden

Anknytning till arbetsmarknaden är i hög utsträckning avgörande för nästkommande års status på arbetsmarknaden, i synnerhet för dem som flödar in på arbetsmarknaden. Drygt 12 procent av de personer som flödade in på arbetsmarknaden och klassificerades som förvärvsarbetande och etablerade 2015 lämnar arbetsmarknaden redan året efter. Motsvarande andel bland de som blev svagt etablerade var 27 procent. Det totala utflödet av förvärvsarbetande från arbetsmarknaden mellan 2015–2016 var 4,3 procent. I gruppen svagt etablerade lämnade 18,5 procent arbetsmarknaden. I gruppen etablerade var det 3,4 procent som flödade ut från arbetsmarknaden.

Andelen personer som 2016 flödar ut från arbetsmarknaden

Uppdelat efter arbetsmarknadsanknytning 2015, i procent

 Status 2015
 Svagt etableradEtablerad
Nyanställda (inflöde) 27,1 12,5
Anställda (stock) 18,5 3,4

I ett historiskt perspektiv är nivåerna på utflödena mellan 2015 och 2016 i nivå med flödena innan senaste finanskrisen vilket visar på en gynnsam situation på arbetsmarknaden. När finanskrisens effekter nådde arbetsmarknaden sågs tecken att det var gruppen som nyanställts som fick gå först när företagen skar ned sin personalstyrka.  Under de senaste 10 åren har den relativa skillnaden mellan dessa grupper aldrig varit så stor som 2016.

Andel som lämnade arbetsmarknaden året efter ett inträde, i procent 

Diagram: Andel som lämnade arbetsmarknaden året efter ett inträde, i procent

Fakta

Statistiken i webbartikeln bygger på två olika register, den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) samt den registerbaserade aktivitetsstatistiken (RAKS). I RAMS klassificeras personer som förvärvsarbetande eller inte. Dessutom klassas individerna som anställd eller företagare.

RAKS klassificeras istället in anställda personer efter anknytningsgrad, status på arbetsmarknaden: a) anställda som är svagt etablerade på arbetsmarknaden och b) anställda som är etablerade på arbetsmarknaden.

För att definieras som svagt etablerad ska personen ha en årsinkomst från förvärsinkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten, där inkomsten beräknas utifrån personer med förgymnasial utbildning, med samma ålder och kön.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se